યોજનાઓ

યોજનાઓ વિગતવાર

રાજય પર્વતારોહણ પારિતોષિક યોજના

રાજય પર્વતારોહણ પારિતોષિક યોજના

શિખર આરોહણ, પર્વતારોહણ તથા ખડક ચઢાણ જેવી જોખમી અને સાહસિક પ્રવૃત્તિઓ તરફ રાજ્યના યુવાધનને ઉત્સાહભેર જોતરવા, પ્રેરણા આપવા અને પર્વતારોહણ ક્ષેત્રે વિશિષ્ટ સિધ્ધિ હાંસલ કરતા રાજ્યના યુવાધનને સન્માનવા અને બિરદાવવા અંગે પર્વતારોહણ ક્ષેત્રે – પારિતોષિક આપવાની યોજના અમલમાં છે.

પર્વતારોહણ ક્ષેત્રે વિશિષ્ટ સિધ્ધિ હાંસલ કરનારને ‘‘ રાજ્ય પર્વતારોહણ પારિતોષિક ’’ ( State Mountaineering Award ) યોજના અન્વયે રાજ્યના સાહસવીરોને પ્રત્યેકને રૂ.૨૫,૦૦૦/- ( અંકે રૂપિયા પચ્ચીસ હજાર પુરા)નો રોકડ પુરસ્કાર, સ્મૃતીચિન્હ અને પ્રમાણપત્ર પ્રતિ વર્ષ એનાયત કરવામાં આવશે.

અરજદાર સાહસવીરે પારિતોષિક માટે જરૂરી લાયકાત, નિયમો તથા શરતોઃ

 • ૭૦૦૦ મીટર ઊંચાઇ એક વખત અથવા ૬૦૦૦ મીટરથી વધુ ઊંચાઇ બે વખત ચઢેલા હોવા જોઇએ અને આ અંગેનું ઇન્ડીયન માઉન્ટેનીયરીંગ ફાઉન્ડેશન (IMF) ના નિયામકના પ્રમાણપત્રની નકલ જોડવાની રહેશે.
 • અરજદાર ગુજરાતના મૂળ વતની હોવા અંગેનું પ્રમાણપત્ર ધરાવતા હોવા જોઇશે. (પમાણપત્રની નકલ જોડવાની રહેશે.)
 • આ ક્ષેત્રમાં અગાઉ પુરસ્કાર મેળવેલ વ્યક્તિ, પુરસ્કારને પાત્ર રહેશે નહીં.
 • કોઇપણ પ્રકારની ગુનાહિત પ્રવૃત્તિમાં સંડોવાયેલ ન હોવાનું પોલીસનું પ્રમાણપત્ર અરજી સાથે રજૂ કરવાનું રહેશે.
 • આ પુરસ્કાર મરણોત્તર પણ આપી શકાશે, જે માટે પુરસ્કૃત વ્યક્તિના કાયદેસરના વારસદારએ અરજી કરવાની રહેશે.
રાજ્ય કક્ષાની પસંદગી સમિતિ
ક્રમ નામ હોદ્દો
સચિવશ્રી, અગ્ર સચિવશ્રી, રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર અધ્યક્ષશ્રી
સંયુક્ત સચિવશ્રી / નાયબ સચિવશ્રી, રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર સભ્યશ્રી
કમિશનરશ્રી, યુવક સેવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓની કચેરી, ગાંધીનગર સભ્યશ્રી
આચાર્યશ્રી, સ્વામી વિવેકાનંદ પર્વતારોહણ તાલીમ સંસ્થા, માઉન્ટ આબુ સભ્યશ્રી
સહાયક નિયામકશ્રી, યુવક સેવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓની કચેરી, ગાંધીનગર સભ્ય સચિવશ્રી
 • રાજ્ય પર્વતારોહણ પારિતોષિક માટેની મળેલ અરજીઓની ચકાસણી રાજ્યકક્ષાની પસંદગી સમિતિ દ્વારા કરવામાં આવશે
 • આ સાથે સમાવિષ્ટ પરિશિષ્ટ – ક માં બિડેલ નિયત ફોર્મ મુજબ જરૂરી આધાર પુરાવાઓ સાથે અરજી કરવાની રહેશે. અરજી બે નકલમાં આપવાની રહેશે. અધૂરી અને અસ્પષ્ટ માહિતી વાળી અરજી ગ્રાહ્ય રાખવામાં આવશે નહીં. તથા દફતરે કરવામાં આવશે.
 • નિયત સમયમર્યાદામાં મળેલ અરજીઓ પર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
 • પત્ર વ્યવહાર માટેની તમામ વિગતો અને ટેલીફોન / મોબાઇલ નંબર અરજીમાં સ્પષ્ટ લખવો.
 • પ્રાપ્ત અરજીઓ માંથી રાજ્યકક્ષાની પસંદગી સમિતિ દ્વારા આખરી પસંદગી કરવામાં આવશે.
 • આ યોજનાની તમામ વિગતો રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓના ઠરાવ ક્રમાંકઃયસપ/૧૦૨૦૧૭/૨૭૧/બ. મુજબ આખરી રહેશે. આ ઠરાવ જાહેરાતમાં દર્શાવેલ વેબસાઇટ પરથી મળી શકશે.

રાજ્ય પર્વતારોહણ પારિતોષિક મેળવવા માટેનું અરજીપત્રક​ scheme-news-add-application-form.pdf (68 KB)

Back to Top