યોજનાઓ

યોજનાઓ વિગતવાર

શિખર આરોહણ

આ શિખર આરોહણ માટે બરફ ચઢાણના એડવાન્સ છ કોર્ષ / બેઝીક કોર્ષ તથા ખડક ચઢાણ કોચીંગ કોર્ષની તાલીમ સંપન્ન કરી હોય તેવા યુવક-યુવતિઓનો આરોહણ ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવે છે. ૩૦ દિવસો દરમ્યાન હિમાલય વિસ્તારના બરફીલા વાતાવરણમાં આરોહણ કરવામાં આવે છે.

Back to Top