યોજનાઓ

યોજનાઓ વિગતવાર

ગુજરાત ડુંગરાળ વિસ્તાર ભ્રમણ (ટ્રેકીંગ) કાર્યક્રમ

ગુજરાતના કોઇપણ દુર્ગમ પહાડી વિસ્તારમાં / ડુંગરાળ વિસ્તારમાં દર વર્ષે ૧૦ દિવસ માટે ભ્રમણ (ટ્રેકીંગ) કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવે છે.

Back to Top