યોજનાઓ

યોજનાઓ વિગતવાર

ખડક ચઢાણ બેઝીક તાલીમ કોર્ષ

રાજયના ૧૪ થી ૩પ વર્ષની વયમર્યાદા ધરાવતાં અનુસૂચિત જનજાતિના પસંદગી પામેલ ૧૦૦ યુવક-યુવતિઓ માટે ર૦૦૮-ર૦૦૯થી એક શિબિર અને વર્ષ ર૦૧૦-ર૦૧૧થી અનુસૂચિત જાતિની એક તાલીમ શિબિર દર વર્ષે ૧૦ દિવસ માટે પર્વતારોહણ તાલીમ સંસ્થા, માઉન્ટઆબુ / જુનાગઢ ખાતે યોજાય છે. જેનો સંપૂર્ણ ખર્ચ રાજય સરકાર ભોગવે છે.

Back to Top