યોજનાઓ

યોજનાઓ વિગતવાર

બાળકો માટે એડવેન્ચર કોર્ષ

રાજયના ૮ થી ૧૩ વર્ષના સામાન્ય, અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જન જાતિના બાળકોમાં શારીરિક ક્ષમતા વધે, સાહસિક બને અને તેઓનામાં રહેલી સુષુપ્ત શકિતઓ બહાર આવે તે હેતુથી વર્ષ ર૦૧૦-ર૦૧૧ થી ૧૦૦ બાળકોનો એક એવા અલગ-અલગ ત્રણ એડવેન્ચર કોર્ષનું આયોજન કરવામાં આવે છે. જેનો સંપૂર્ણ ખર્ચ રાજય સરકાર ભોગવે છે.

Back to Top