યોજનાઓ

યોજનાઓ વિગતવાર

અનુસૂચિત જાતિના યુવક-યુવતિઓ માટે વ્યકિત્વ વિકાસ અને યોગાસન તાલીમ શિબિર

વર્ષ ર૦૦૮-ર૦૦૯થી અનુસૂચિત જાતિના વધુ વસ્તી ધરાવતાં રાજયના ૧૬ જિલ્લાઓના અનુસૂચિત જાતિના ૧પ થી ૩પ વર્ષના પસંદગી પામેલ પ૦ યુવક-યુવતિઓ માટે ૭ દિવસ માટેનો વ્યક્તિત્વ વિકાસ અને શારિરીક, માનસિક અને આધ્યાત્મિક વિકાસ માટે યોગાસન તાલીમ શિબિરો યોજવામાં આવે છે. જે વર્ષ ર૦૧૧-ર૦૧રના વર્ષથી રાજયના તમામ જિલ્લાઓમાં યોજાશે. જેનો સંપૂર્ણ ખર્ચ રાજય સરકાર ભોગવે છે.

Back to Top