યોજનાઓ

યોજનાઓ વિગતવાર

સાગરખેડૂ સાયકલ રેલી

સાગરખેડૂ સર્વાગી વિકાસ યોજનામાં સમાવેશ કરેલ રાજયના સાગરખેડૂ યુવાનોની શકિતને સર્જનાત્મક અને રચનાત્મક માર્ગે વાળવા, રાષ્ટ્રીય નિર્માણના કાર્યોમાં ઉપયોગી બનાવવા, સાહસિકતા અને ખડતલપણું કેળવાય, સહકાર અને સંઘ ભાવના વિકસે અને તેઓના સામાન્ય જ્ઞાનમાં વધારો થાય, રાષ્ટ્રીય એકતાની ભાવના વિકસે અને તે ધ્વારા રાષ્ટ્રીય ઘડતરના કાર્યમાં દેશના નાગરિક તરીકે ફાળો આપે તેવા આશયથી વર્ષ ર૦૧૦-ર૦૧૧ થી સાયકલ પ્રવાસ કાર્યક્રમ યોજાય છે. જેનો સંપૂર્ણ ખર્ચ રાજય સરકાર ભોગવે છે.

Back to Top