યોજનાઓ

યોજનાઓ વિગતવાર

આદિજાતિના યુવક-યુવતિઓ માટે ખડક ચઢાણ બેઝીક તાલીમ કોર્ષ

આદિજાતિના ૧૪ થી ૩પ વર્ષના ૧૦૦ યુવક-યુવતિઓ માટે ૧૦ દિવસનો ખડક ચઢાણ બેઝીક તાલીમ કોર્ષ પર્વતારોહણ તાલીમ સંસ્થા, માઉન્ટઆબુ / જુનાગઢ કેન્દ્ર ખાતે યોજવામાં આવે છે

Back to Top