યોજનાઓ

યોજનાઓ વિગતવાર

માતૃભૂમિ યુવા શકિત કેન્દ્ર

યુવક મંડલોને માન્યતા - ગ્રાન્ટ્ આપવાની યોજનાનું નામકરણ બદલીને ૧૯૯૯-૨૦૦૦ના વર્ષ થી માતૃભૂમિ યુવા શકિત કેન્દ્રની સ્થાપના થતા આ કેન્દ્ર માટે નિયમો તથા પ્રવૃત્તિઓ નીચે મુજબ નક્કી કરવામાં આવેલ છે.

માતૃભૂમિ યુવા શકિત કેન્દ્રોના નિયમો નીચે પ્રમાણે છે.

 • પ્રત્યેક ગામમાં ગ્રામ્યકક્ષાનું એકજ કેન્દ્ર રહેશે.
 • કેન્દ્રમાં ઓછામાં ઓછા ૩૦ સભ્યો જોઈએ.
 • કેન્દ્ર નાત, જાત, ધર્મ, ભાષા કે પ્રાંતના ભેદભાવ વગર કાર્ય કરશે.
 • ૧૫ થી ૩૫ વર્ષની ઉમર મર્યાદાવાળા યુવક-યુવતીઓ સભ્ય થઈ શકશે.
 • એક વ્યકિત એકજ કેન્દ્રમાં સભ્ય થઈ શકશે, અન્ય કેન્દ્ર્માં સભ્ય થઈ શકશે નહી.
 • કેન્દ્રમાં પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખ, મંત્રી, સહમંત્રી, તથા ખજાનચીનો હોદો એક વર્ષ સુધી સંભાળી શકશે.
 • કેન્દ્રની વાર્ષિક સભ્ય, ફી રૂ.૫ થી વધારે રાખી શકાશે નહી.
 • કેન્દ્રનું હિસાબી વર્ષ તારીખ ૧/૪ થી ૩૧/૩ સુધીનું રહેશે.
 • કેન્દ્ર પોતાની આર્થિક સધ્ધરતા માટે ગ્રામજનો તથા અન્ય. સંસ્થાઓ પાસેથી ભેટ-સોગાદ, દાન મેળવી શકશે અને તેનો હિસાબ અલગ રાખવાનો રહેશે.
 • કેન્દ્રમાં એક વર્ષ ભાઈ અને બીજા વર્ષ મહિલાએ પ્રમુખ તરીકેનો હોદો ક્રમાનુસાર સંભાળવાનો રહેશે.
 • ભારત સરકાર, રાજય સરકાર, રાજય સરકારની સ્થાનિક સ્વલરાજયની સંસ્થાઓ, રાજય સરકારની અર્ધ સરકારી કચેરીઓના સહયોગથી ગામની જરૂરીયાતોને અનુલક્ષીને મદદરૂપ થાય તેવી કામગીરી કેન્દ્રએ કરવાની રહેશે.
 • કેન્દ્રના ઉદેશો, હેતુઓ, સભ્યોની યાદી, કારોબારીની નામાવલી, કામગીરીનો એહવાલ ,ખર્ચ ના આવક-જાવકના હિસાબો કેન્દ્ર્ના પ્રમુખે દર વર્ષ મોકલી આપવાના રહેશે.
 • કેન્દ્ર દ્વારા જે કામગીરી હાથ ધરવામાં આવે તેની જાણ જે તે જિલ્લા રમતગમત અધિકારીને અચુક પણે કરવાની રહેશે.
 • પ્રત્યેક કેન્દ્રની કામગીરીને ધ્યાનમાં રાખીને રૂ.૧,૦૦૦ ભંડોળ તરીકે આપવામાં આવશે. તેનો વપરાશ ૩ વર્ષ સુધી કરી શકાશે નહી, પરંતુ આ રકમની વ્યાજની રકમનો ઉપયોગ કરી શકાશે.

માતૃભુમિ યુવા શકિત કેન્દ્રો ની પ્રવૃતિઓની વિગતો.

 • તંદુરસ્ત અને સમાજ પોષક, આનંદ પ્રમોદ, રમતગમત, શોખ અને કલાની ખીલવણીની પ્રવૃતિઓ.
 • ગામની જરૂરીયાત ધ્યાનમાં રાખી રચનાત્મક પ્રવૃતિઓનું આયોજન.
 • ગામના સ્થાનીક પ્રશ્નોનું સર્વગ્રાહી અવલોકન કરી નિકાલની કામગીરી.
 • રકતદાન શિબિર, નેત્રદાન યજ્ઞ વગેરે સામાજીક પ્રવૃતિઓ તરફ અભિમુખ કરી તંદુરસ્ત રાજય, રાષ્ટ્રના નિર્માણમાં યુવા શકિતનો ઉપયોગ કરવો.
 • આત્મવવિશ્વાસ, બંધુત્વની ભાવના, દેશ પ્રેમ અને ભાવાત્મક એકતા કેળવાય તેવી પ્રવૃતિઓ.
 • રાષ્ટ્રીય તેમજ ધાર્મિક ઉત્સવો, ધર્મના ભેદભાવ વગર ઉજવવા તથા મહાપુરૂષના જન્મ દિવસ અને નિર્વાણ દિનની સામુહિક અને સમુચિત ઉજવણી કરવી.
 • વ્યવસાયલક્ષી, રોજગારલક્ષી, વ્યાપાર, ધંધો વગેરે ક્ષેત્રમાં જરૂરી માર્ગદર્શન માટે વ્યવસ્થા ગોઠવવી.
 • પગપાળા પ્રવાસ, સાયકલ પ્રવાસ તથા સાહસિક પ્રવૃતિઓનું આયોજન.
 • ગામની મોજણી કરવી.
 • પ્રૌઢશિક્ષણ, વનીકરણ, કુંટુંબ નિયોજન જેવા રાજયના
 • અગત્યના કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવુ.
 • સ્થાનિક કક્ષાએ રમતોનું આયોજન કરવુ, આકસ્મિક સંજોગોનો સામનો કરવા સ્વયં સેવક દળ ઉભૂ કરવુ.
 • સરકારશ્રીની યોજનાઓનો અસરકારક અમલીકરણ થાય તે માટે જરૂરી સહયોગ પુરો પાડવાનો રહેશે.
 • આ કચેરી તથા તેની તાબાની કચેરી તરફથી જે પ્રવૃતિઓ સોપવામાં આવે તેની કામગીરી કરવી.

Back to Top