યોજનાઓ

યોજનાઓ વિગતવાર

ખાસ યુવા કાર્યક્રમ

કોઇ પણ યુવક-યુવતિ સાહસિક પ્રવાસ સાયકલ અથવા પગપાળા કરી અન્ય રાજયમાંથી ગુજરાતમાં આવે ત્યારે તેને થયેલ ખર્ચ પેટે માંગણીના અનુસંધાને રકમ આપવામાં આવે છે..

Back to Top