યોજનાઓ

યોજનાઓ વિગતવાર

સાહસ, શૌર્ય, સેવા, તબીબી અને જાહેર સુખાકારી ક્ષેત્રે એવોર્ડ

ગુજરાતની પ્રજા વીરતા ભર્યા અને સાહસીક કાર્ય તથા સેવાના કાર્ય પ્રત્યેર અભિમુખ બને તથા જીવનમાં વિવિધ ક્ષેત્રે જીવ સટોસટના પરાક્રમો કરવા પ્રેરાય, હોઈ આફત સામે કોઈપણ બદલાની ભાવના સિવાય સેવા અને મદદ કરવા પ્રેરાય તે હેતુથી આ યોજના મંજુર કરવામાં આવેલ છે.

આ યોજનાનો લાભ ૩૫ વર્ષ સુધીના યુવક-યુવતીઓ માટે અમલમાં છે.

આ યોજના પ્રમાણે નીચે દર્શાવેલ સાહસિક કાર્યો, વીરતાભર્યા કાર્યો પારીતોષિકને પાત્ર ગણાય છે.

અકસ્માત, દુષ્કાળ, જળપ્રલય, આગ, રોગચાળો જેવા પ્રસંગોમાં જીવ સટોસટની કામગીરી, ચોર લુંટારા, ધાડ કે હુમલા સામે જીવન જોખમે સ્ત્રી, બાળકો કે કોઈ પ્રજાજન અથવા ગામનું રક્ષણ કરવાનું કાર્ય બિનસીપાઈ, બિન સૈનીક વ્ય્કિતઓના અસાધારણ નૈતીક તાકાત બતાવવાના કાર્ય માટે તથા તબીબી જાહેર સુખાકારી ક્ષેત્રે બજાવેલ વિશિષ્ટ સિધ્ધિ માટે.

Back to Top