યોજનાઓ

યોજનાઓ વિગતવાર

યોગાસન શિબિર (જિલ્લાકક્ષા)

માનવીના શારિરીક, માનસિક અને આધ્યાત્મિક વિકાસમાં યોગનું આદિકાળથી વિશિષ્ટ પ્રદાન છે. યોગાસનથી વ્યકિતઓનો સર્વાગી વિકાસ થાય, તેમનામાં રોગ પ્રતિકારક શકિતઓનો ઉદ્દભવ થાય, તેઓ નિરોગી જીવન જીવી શકે વળી શિબિરમાં જુદા-જુદા વિસ્તારના યુવાનો એક થવાથી તેમનામાં ભાતૃભાવના, રાષ્ટ્રીય એકતાની ભાવના જાગૃત થાય, આવા ઉમદા હેતુથી પ્રતિવર્ષે રાજયના ૩૩ જિલ્લા એકમોમાં ૭ દિવસ માટેની આવી શિબિરો ૧૯૯૦-૧૯૯૧ના વર્ષથી યોજવામાં આવે છે. પ્રત્યેક શિબિરમાં રપ યુવકોને યોગ નિષ્ણાંત યોગાચાર્ય ધ્વારા તાલીમ આપવામાં આવે છે. જેનો સંપૂર્ણ ખર્ચ રાજય સરકાર ભોગવે છે.

Back to Top