યોજનાઓ

યોજનાઓ વિગતવાર

ઇન્ટરવ્યુ માર્ગદર્શન તાલીમ શિબિર

રાજયમાં કેળવણી પામેલા યુવક-યુવતીઓને શૈક્ષણીક લાયકાત અનુંસાર સરકારી-બિન સરકારી કે અર્ધ સરકારી સંસ્થાઓ સ્પર્ધાત્મક લેખિક તેમજ મૌલિક કસોટીઓ માટે ઉપસ્થિ્ત રહેવુ પડે છે. આ યુવક-યુવતીઓ આત્મ વિશ્વાસ સાથે નોકરી માટેની સ્પર્ધાત્મક કસોટીઓ આપી શકે તે માટે તેમને જરૂરી માર્ગદર્શન શિબિરો ૧૯૮૫-૮૬ ના વર્ષથી પ્રતિવર્ષ ત્રણ પ્રદેશ કક્ષાએ પાંચ દિવસ માટે યોજવામાં આવે છે. પ્રત્યેક શિબિર માં ૫૦ તાલીમાર્થીઓને તાલીમ આપવામાં આવે છે. પસંદગી થયેલ તાલીમાર્થીઓનો પ્રવાસ, ભોજન, નિવાસ ખર્ચ રાજય સરકાર ભોગવે છે.

Back to Top