યોજનાઓ

યોજનાઓ વિગતવાર

સંગીત શિબિર

પ્રતિવર્ષ યોજાતાં રાજય યુવા ઉત્સવ સ્પર્ધામાં હળવુ કંઠય સંગીત, સમૂહ ગીત, લોક ગીત, ભજન, શાસ્ત્રીય - કંઠય સંગીત સ્પર્ધાના વિજેતાઓ માટે ૧૦ દિવસ માટેની સધન સંગીત શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવે છે. આ શિબિરમાં સંગીત ક્ષેત્રના તજજ્ઞ અને જાણીતા કલાકારોના માર્ગદર્શન હેઠળ નવોદીત કલાકારોને સંગીતનું સધન પ્રશિક્ષણ તેમજ સંગીતના તાલ, લય, સુર ઈત્યાદીથી વાકેફ કરવામાં આવે છે. શિબિર દરમ્યાન ૧૫ થી ૨૦ શ્રેષ્ઠ કૃતિઓ તૈયાર કરવામાં આવે છે. જેમાં સંગીતના મહત્વના રાગોનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. ભાગ લેનારને આવવા જવાનો રેલ્વે્ દ્વિતીય વર્ગ નો કે સામાન્ય એસ.ટી. બસનો પ્રવાસ ખર્ચ, નિવાસ અને ભોજન વ્યવસ્થા રાજય સરકાર તરફથી કરવામાં આવે છે.

Back to Top