યોજનાઓ

યોજનાઓ વિગતવાર

આંતર રાજય પ્રવાસ

આપણા રાજયના યુવક - યુવતીઓ અન્ય રાજયના યુવક યુવતીઓ સાથે વિચાર-વિમર્શ કરે, જે તે રાજયના રીત-રીવાજો જાણે, જે તે પ્રદેશના ઐતિહાસિક, ભૌગોલીક સ્થળોની શૈક્ષણિક હેતુથી મુલાકાત લે, ત્યાંની સામાજીક, આર્થિક, રાજકીય વગેરે પરીસ્થિાતીનો અભ્યા્સ કરે, સાથે સાથે પોતાના રાજયની વિશિષ્ટનતા અંગેના ખ્યાલ આપે, આપણા રાજયના સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો યોજે અને તે રીતે તેઓમાં રાષ્ટ્રીય એકતાની ભાવના વિકસે તે માટે પ્રતિવર્ષ બે આંતર રાજય પ્રવાસનું આયોજન કરવામાં આવે છે.

આ યોજનામાં રાજય કક્ષાની યુવા ઉત્સવ સ્પર્ધામાં નિયત કરવામાં આવેલ આઈટમોમાં ૫૦ ની સંખ્યાની મર્યાદામાં પ્રથમ અને દ્વિતિય નંબરે વિજેતા થનાર સ્પર્ધકોને મોકલવામાં આવે છે. આયોજન સંચાલન અંગેનો તમામ ખર્ચ રાજય સરકાર ભોગવે છે.

Back to Top