યોજનાઓ

યોજનાઓ વિગતવાર

યુથ હોસ્ટેલ

યુથ હોસ્ટેલની યોજનાને કેન્દ્ર સરકારે ૧૯૮૬-૮૭ના વર્ષથી રાજ્ય સરકારશ્રીના શિક્ષણ વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળ મુકી આ કચેરીના નિયંત્રણ હેઠળ રાજ્ય યુવક વોર્ડ હેઠળ કામ કરે છે.

Back to Top