ઈ-સીટીઝન

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર

ક્રમપ્રકરણ શ્રેણીવિષય/મથાળુંડાઉનલોડ
1 નિયમસંગ્રહ - ૧ પ્રસ્‍તાવના Chapter-1-04122018.pdf (100 KB)
2 નિયમસંગ્રહ - ૨ સંગઠનનીવિગતો કાર્યો અને ફરજો Chapter-2-04122018.pdf (100 KB)
3 નિયમસંગ્રહ - ૩ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની સત્તા અને ફરજો Chapter-3-04122018.pdf (109 KB)
4 નિયમસંગ્રહ - ૪ કાર્યો કરવા માટેના નિયમો, વિનિયમો, સુચનાઓ નિયમ સંગ્રહ અને દફતરો cysca-rti-july-2017-chapter-4.pdf (61 KB)
5 નિયમસંગ્રહ - ૬ વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળની વ્યકિતઓ પાસેના દસ્તાવેજોની કક્ષાઓ અંગેનું પત્રક cysca-rti-july-2017-chapter-6.pdf (61 KB)
6 નિયમસંગ્રહ - ૮ સરકારી માહિતી અધિકારીઓના નામ, હોદ્દો અને અન્‍ય વિગતો Chapter-8-04122018.pdf (64 KB)
7 નિયમસંગ્રહ - ૯ નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયાઓ અનુસરવાની કાર્યપધ્ધતિ Chapter-9-04122018.pdf (96 KB)
8 નિયમસંગ્રહ - ૧૧ સહાયકી કાર્યક્રમોના અમલ અંગે પધ્ધતિ cysca-rti-july-2017-chapter-11.pdf (61 KB)
9 નિયમસંગ્રહ - ૧૨ તેણે આપેલી રાહતો, પરમીટ કે અધિકૃત અંગેની વિગતો cysca-rti-july-2017-chapter-12.pdf (61 KB)
10 નિયમસંગ્રહ - ૧૩ કાર્યો કરવા માટે નકકી કરેલા ધોરણો cysca-rti-july-2017-chapter-13.pdf (64 KB)
11 નિયમસંગ્રહ - ૧૪ વિજાણુરૂપે ઉપલભ્ય માહિતી cysca-rti-july-2017-chapter-14.pdf (62 KB)
12 નિયમસંગ્રહ - ૧૫ માહિતી મેળવવા માટે નાગરિકોને ઉપલભ્ય સવલતોની વિગતો Chapter-15-04122018.pdf (94 KB)
13 નિયમસંગ્રહ - ૧૬ અન્ય ઉપયોગી માહિતી cysca-rti-july-2017-chapter-16.pdf (97 KB)
ક્રમ પ્રકરણ શ્રેણી વિષય/મથાળું ડાઉનલોડ
1 પ્રકરણ - ૧ પ્રસ્‍તાવના Chapter-1-04122018.pdf (162 KB)
2 પ્રકરણ - ૨ સંગઠનનીવિગતો કાર્યો અને ફરજો Chapter-2-04122018.pdf (150 KB)
3 પ્રકરણ - ૩ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની સત્તા અને ફરજો Chapter-3-04122018.pdf (238 KB)
4 પ્રકરણ - ૪ કાર્યો કરવા માટેના નિયમો, વિનિયમો, સુચનાઓ નિયમ સંગ્રહ અને દફતરો cysca-rti-july-2017-chapter-4.pdf (191 KB)
5 પ્રકરણ- ૫ વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળની વ્યકિતઓ પાસેના દસ્તાવેજોની કક્ષાઓ અંગેનું પત્રક cysca-rti-july-2017-chapter-6.pdf (153 KB)
6 પ્રકરણ - ૬ સરકારી માહિતી અધિકારીઓના નામ, હોદ્દો અને અન્‍ય વિગતો Chapter-8-04122018.pdf (271 KB)
7 પ્રકરણ - ૭ નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયાઓ અનુસરવાની કાર્યપધ્ધતિ Chapter-9-04122018.pdf (165 KB)
8 પ્રકરણ - ૮ અધિકારીઓ અનેકર્મચારીઓની માહિતી પુસ્તિકા (ડિરેક્ટરી ) cysca-rti-july-2017-chapter-11.pdf (147 KB)
9 પ્રકરણ - ૯ કમિશનર,યુવક સેવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓની કચેરી ,ગાંધીનગરના અધિકારી/ કર્મચારીની માસિક પગાર ની વિગતો cysca-rti-july-2017-chapter-11.pdf (230 KB)
10 પ્રકરણ - ૧૦ ફાળવાયેલ અંદાજપત્ર cysca-rti-july-2017-chapter-12.pdf (140 KB)
11 પ્રકરણ - ૧૧ સહાયકી કાયયક્રમોના અમલ અંગેની પધ્ધતિ cysca-rti-july-2017-chapter-13.pdf (148 KB)
12 પ્રકરણ - ૧૨ તેણે આપેલી રાહતો, પરમીટ કે અધિકૃત અંગેની વિગતો cysca-rti-july-2017-chapter-14.pdf (249 KB)
13 પ્રકરણ - ૧૩ કાર્યો કરવા માટેનક્કી કરેલા ધોરણો Chapter-15-04122018.pdf (271 KB)
14 પ્રકરણ - ૧૪ વિજાણુરૂપે ઉપલભ્ય માહિતી cysca-rti-july-2017-chapter-16.pdf (248 KB)
15 પ્રકરણ - ૧૫ માહિતી મેળવવા માટે નાગરિકોને ઉપલભ્ય સવલતોની વિગતો cysca-rti-july-2017-chapter-16.pdf (239 KB)
Back to Top