કાર્યક્રમો

કાર્યક્રમો

કમિશ્નરશ્રી, યુવક સેવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા કાર્યક્રમો - સ્પર્ધા યોજવામાં આવે છે જે નીચે મુજબ છે.

સાહસ શાખા

સ્વામી વિવેકાનંદ પર્વતારોહણ તાલીમ સંસ્થા, માઉન્ટ આબુ તથા પંડિત દીનદયાલ ઉપાધ્યાય પર્વતારોહણ તાલીમ કેન્દ્ર, જુનાગઢ ખાતે વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માં યોજાનાર કાર્યક્રમોની વિગત.

વાર્ષિક કાર્યક્રમ ૨૦૧૯-૨૦

એડવેન્ચર ટ્રેનિંગ કોર્ષ ( ૮ થી ૧૩ વર્ષના બાળકો માટે )

અ.નં તારીખ દિવસ રીમાર્ક્સ
શનિવાર,૦૬/૦૪/૨૦૧૯ થી શુક્રવાર,૧૨/૦૪/૨૦૧૯  
મંગળવાર,૧૬/૦૪/૨૦૧૯ થી સોમવાર ૨૨/૦૪/૨૦૧૯  
બુધવાર,૨૪/૦૪/૨૦૧૯ થી મંગળવાર, ૩૦/૦૪/૨૦૧૯  
શનિવાર,૦૪/૦૫/૨૦૧૯ થી શુક્રવાર, ૧૦/૦૫/૨૦૧૯  
મંગળવાર,૧૪/૦૫/૨૦૧૯ થી સોમવાર ૨૦/૦૫/૨૦૧૯ ગવેર્ન્મેંટ્ સ્પોંન્સર્ડ
ગુરૂવાર,૨૩/૦૫/૨૦૧૯ થી બુધવાર,૨૯/૦૫/૨૦૧૯  
શુક્રવાર,૦૭/૦૬/૨૦૧૯ થી ગુરૂવાર,૧૩/૦૬/૨૦૧૯  
શનિવાર,૧૫/૦૬/૨૦૧૯ થી શુક્રવાર, ૨૧/૦૬/૨૦૧૯  
ગુરૂવાર,૧૨/૦૯/૨૦૧૯ થી બુધવાર,૧૮/૦૯/૨૦૧૯  
૧૦ શનિવાર,૨૧/૦૯/૨૦૧૯ થી શુક્રવાર, ૨૭/૦૯/૨૦૧૯  
૧૧ મંગળવાર,૧૫/૧૦/૨૦૧૯ થી સોમવાર ૨૧/૧૦/૨૦૧૯  
૧૨ શુક્રવાર,૦૧/૧૧/૨૦૧૯ થી ગુરૂવાર,૦૭/૧૧/૨૦૧૯ ગવેર્ન્મેંટ્ સ્પોંન્સર્ડ
૧૩ મંગળવાર,૧૨/૧૧/૨૦૧૯ થી સોમવાર,૧૮/૧૧/૨૦૧૯  
૧૪ ગુરૂવાર,૨૧/૧૧/૨૦૧૯ થી બુધવાર,૨૭/૧૧/૨૦૧૯  
૧૫ શુક્રવાર,૦૬/૧૨/૨૦૧૯ થી ગુરૂવાર,૧૨/૧૨/૨૦૧૯  
૧૬ ગુરૂવાર,૦૨/૦૧/૨૦૨૦ થી બુધવાર,૦૮/૦૧/૨૦૨૦  
૧૭ ગુરૂવાર,૦૯/૦૧/૨૦૨૦ થી બુધવાર,૧૫/૦૧/૨૦૨૦  
૧૮ શનિવાર,૧૮/૦૧/૨૦૨૦ થી શુક્રવાર, ૨૪/૦૧/૨૦૨૦  
૧૯ મંગળવાર,૨૮/૦૧/૨૦૨૦ થી સોમવાર,૦૩/૦૨/૨૦૨૦  
૨૦ ગુરૂવાર,૦૬/૦૨/૨૦૨૦ થી બુધવાર,૧૨/૦૨/૨૦૨૦  
૨૧ શુક્રવાર,૧૪/૦૨/૨૦૨૦ થી ગુરૂવાર,૨૦/૦૨/૨૦૨૦  

બેઝીક કોર્ષ ઇન રોક ક્લાઇમ્બીંગ (૧૪ થી ૪૫ વર્ષના માટે)

અ.નં તારીખ દિવસ રીમાર્ક્સ
બુધવાર,૦૩/૦૪/૨૦૧૯ થી શુક્રવાર, ૧૨/૦૪/૨૦૧૯ ૧૦  
મંગળવાર,૧૬/૦૪/૨૦૧૯ થી ગુરૂવાર, ૨૫/૦૪/૨૦૧૯ ૧૦  
શનિવાર,૨૭/૦૪/૨૦૧૯ થી સોમવાર,૦૬/૦૫/૨૦૧૯ ૧૦  
મંગળવાર,૦૭/૦૫/૨૦૧૯ થી ગુરૂવાર, ૧૬/૦૫/૨૦૧૯ ૧૦ ગર્લ્સ કોર્ષ
મંગળવાર,૨૧/૦૫/૨૦૧૯ થી ગુરૂવાર, ૩૦/૦૫/૨૦૧૯ ૧૦  
મંગળવાર,૦૪/૦૬/૨૦૧૯ થી ગુરૂવાર, ૧૩/૦૬/૨૦૧૯ ૧૦  
મંગળવાર,૧૭/૦૯/૨૦૧૯ થી ગુરૂવાર, ૨૬/૦૯/૨૦૧૯ ૧૦  
ગુરૂવાર,૧૦/૧૦/૨૦૧૯ થી શનિવાર,૧૯/૧૦/૨૦૧૯ ૧૦  
શનિવાર,૦૨/૧૧/૨૦૧૯ થી સોમવાર,૧૧/૧૧/૨૦૧૯ ૧૦  
૧૦ બુધવાર,૧૩/૧૧/૨૦૧૯ થી શુક્રવાર, ૨૨/૧૧/૨૦૧૯ ૧૦  
૧૧ મંગળવાર,૨૬/૧૧/૨૦૧૯ થી ગુરૂવાર, ૦૫/૧૨/૨૦૧૯ ૧૦ ગર્લ્સ કોર્ષ
૧૨ મંગળવાર,૧૦/૧૨/૨૦૧૯ થી ગુરૂવાર,૧૯/૧૨/૨૦૧૯ ૧૦  
૧૩ શનિવાર,૨૧/૧૨/૨૦૧૯ થી સોમવાર,૩૦/૧૨/૨૦૧૯ ૧૦  
૧૪ શનિવાર,૦૪/૦૧/૨૦૨૦ થી સોમવાર,૧૩/૦૧/૨૦૨૦ ૧૦  
૧૫ બુધવાર,૧૫/૦૧/૨૦૨૦ થી શુક્રવાર,૨૪/૦૧/૨૦૨૦ ૧૦  
૧૬ મંગળવાર,૨૮/૦૧/૨૦૨૦ થી ગુરૂવાર,૦૬/૦૨/૨૦૨૦ ૧૦  
૧૭ શનિવાર,૦૮/૦૨/૨૦૨૦ થી સોમવાર,૧૭/૦૨/૨૦૨૦ ૧૦  
૧૮ ગુરૂવાર,૨૦/૦૨/૨૦૨૦ થી શનિવાર,૨૯/૦૨/૨૦૨૦ ૧૦  

એડવાન્સ કોર્ષ ઇન રોક કલઇમ્બીંગ (૧૫ થી ૪૫ વર્ષના માટે)

અ.નં તારીખ દિવસ રીમાર્ક્સ
શનિવાર,૦૬/૦૪/૨૦૧૯ થી શનિવાર,૨૦/૦૪/૨૦૧૯ ૧૫  
શનિવાર,૨૭/૦૪/૨૦૧૯ થી શનિવાર,૧૧/૦૫/૨૦૧૯ ૧૫  
રવિવાર,૧૨/૦૫/૨૦૧૯ થી રવિવાર,૨૬/૦૫/૨૦૧૯ ૧૫ ગવેર્ન્મેંટ્ સ્પોંન્સર્ડ
શનિવાર,૦૧/૦૬/૨૦૧૯ થી શનિવાર,૧૫/૦૬/૨૦૧૯ ૧૫  
ગુરૂવાર,૧૦/૧૦/૨૦૧૯ થી ગુરૂવાર,૨૪/૧૦/૨૦૧૯ ૧૫  
શુક્રવાર,૦૧/૧૧/૨૦૧૯ થી શુક્રવાર,૧૫/૧૧/૨૦૧૯ ૧૫  
મંગળવાર,૨૬/૧૧/૨૦૧૯ થી મંગળવાર,૧૦/૧૨/૨૦૧૯ ૧૫ ગવેર્ન્મેંટ્ સ્પોંન્સર્ડ
સોમવાર,૧૬/૧૨/૨૦૧૯ થી સોમવાર,૩૦/૧૨/૨૦૧૯ ૧૫  
શનિવાર,૧૧/૦૧/૨૦૨૦ થી શનિવાર,૨૫/૦૧/૨૦૨૦ ૧૫  

કોચિંગ કોર્ષ ઇન રોક કલઇમ્બીંગ (૧૮ થી ૪૫ વર્ષના માટે)

અ.નં તારીખ દિવસ રીમાર્ક્સ
મંગળવાર,૧૪/૦૫/૨૦૧૯ થી બુધવાર,૧૨/૦૬/૨૦૧૯ ૩૦ ગવેર્ન્મેંટ્ સ્પોંન્સર્ડ
રવિવાર,૦૧/૧૨/૨૦૧૯ થી સોમવાર,૩૦/૧૨/૨૦૧૯ ૩૦ ગવેર્ન્મેંટ્ સ્પોંન્સર્ડ

આર્ટિફિશિયલ કોર્ષ ઇન રોક કલઇમ્બીંગ (૧૮ થી ૪૫ વર્ષના માટે)

અ.નં તારીખ દિવસ રીમાર્ક્સ
શનિવાર,૦૮/૦૨/૨૦૨૦ થી સોમવાર,૧૭/૦૨/૨૦૨૦ ૧૦ ગવેર્ન્મેંટ્ સ્પોંન્સર્ડ

ટ્રેકીંગ ઇન હીમાલયન રેંન્જસ (૧૮ થી ૪૫ વર્ષના માટે)

અ.નં તારીખ દિવસ રીમાર્ક્સ
સોમવાર,૧૬/૦૯/૨૦૧૯ થી સોમવાર,૩૦/૦૯/૨૦૧૯ ૩૦ ગવેર્ન્મેંટ્ સ્પોંન્સર્ડ

ટ્રેકીંગ ઇન હીલ્સ ઓફ ગુજરાત (૧૮ થી ૪૫ વર્ષના માટે)

અ.નં તારીખ દિવસ રીમાર્ક્સ
મંગળવાર,૨૮/૦૧/૨૦૨૦ થી ગુરૂવાર,૦૬/૦૨/૨૦૨૦ ૧૦ ગવેર્ન્મેંટ્ સ્પોંન્સર્ડ
Back to Top