મહાત્મા ગાંધીબાપુની ૧૫૦મી જન્મ જયંતીની ઉજ​વણી ૨૦૧૮ | કમિશ્નરશ્રી, યુવક સેવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મહાત્મા ગાંધીબાપુની ૧૫૦મી જન્મ જયંતીની ઉજ​વણી ૨૦૧૮ | કમિશ્નરશ્રી, યુવક સેવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

મહાત્મા ગાંધીબાપુની ૧૫૦મી જન્મ જયંતીની ઉજ​વણી ૨૦૧૮

150th Mahatma Gandhi Birth Ceremony
મહાત્મા ગાંધીબાપુની ૧૫૦મી જન્મ જયંતી

તા. ૦૨.૧૦.૨૦૧૮ ના રોજ ભિલોડા તાલુકામાં યોજાયેલ કાર્યક્રમની વિગત​ (જીલ્લો - અરવલ્લી) PDF file that opens in new window. (508 KB)

તા. ૦૨.૧૦.૨૦૧૮ ના રોજ ધનસુરા તાલુકામાં યોજાયેલ કાર્યક્રમની વિગત​ (જીલ્લો - અરવલ્લી) PDF file that opens in new window. (240 KB)

તા. ૦૨.૧૦.૨૦૧૮ ના રોજ માલપુર તાલુકામાં યોજાયેલ કાર્યક્રમની વિગત​ (જીલ્લો - અરવલ્લી) PDF file that opens in new window. (304 KB)

તા. ૦૨.૧૦.૨૦૧૮ ના રોજ મેઘરજ તાલુકામાં યોજાયેલ કાર્યક્રમની વિગત​ (જીલ્લો - અરવલ્લી) PDF file that opens in new window. (132 KB)

તા. ૦૨.૧૦.૨૦૧૮ ના રોજ મોડાસા તાલુકામાં યોજાયેલ કાર્યક્રમની વિગત (જીલ્લો - અરવલ્લી) PDF file that opens in new window. (725 KB)

તા. ૦૨.૧૦.૨૦૧૮ ના રોજ બાયડ તાલુકામાં યોજાયેલ કાર્યક્રમની વિગત (જીલ્લો - અરવલ્લી) PDF file that opens in new window. (178 KB)

તા. ૦૨.૧૦.૨૦૧૮ ના રોજ માંગરોળ તાલુકામાં યોજાયેલ કાર્યક્રમની વિગત (જીલ્લો - સુરત​) PDF file that opens in new window. (384 KB)

તા. ૦૨.૧૦.૨૦૧૮ ના રોજ ભીમરાડ ગામે મહેસુલ મંત્રીની ઉપસ્થિતિમાં ગાંધી જયંતિની ભવ્ય ઉજવણીની પ્રેસનોટ​ PDF file that opens in new window. (312 KB)

તા. ૦૨.૧૦.૨૦૧૮ ના રોજ સુરત મહાનગર પાલિકા દ્વારા યોજાયેલ કાર્યક્રમની પ્રેસનોટ PDF file that opens in new window. (513 KB)

તા. ૦૨.૧૦.૨૦૧૮ ના રોજ પેટલાદ તાલુકામાં યોજાયેલ કાર્યક્રમની વિગત (જીલ્લો - આણંદ​) PDF file that opens in new window. (420 KB)

શ્રી મહાત્મા ગાંધીજીની ૧૫૦મી જન્મ જયંતીના લોગો ડાઉનલોડ કરવા અહિં ક્લિક કરો. External website that opens in a new window

શ્રી મહાત્મા ગાંધીજીની ૧૫૦મી જન્મ જયંતીની ઉજ​વણીની વધુ વિગત જાણ​વા અહિં ક્લિક કરો. External website that opens in a new window

Back to Top