અધિકારીઓની માહિતી

અધિકારીઓની માહિતી

જાહેર માહિતી અધિકાર અધિનિયમ હેઠળ કમિશનર યુવક સેવા અને સાંસ્‍કૃતિક પ્રવૃતિઓની કચેરી તથા સંલગ્‍ન કચેરીઓ માટે જાહેર માહિતી અધિકારીશ્રીઓ અને અપીલ સતા અધિકારીશ્રીઓની નિમણુક

ક્રમ જાહેર માહિતી અધિકારીનું નામ અને હોદ્દો પબ્‍લિક ઓથોરીટી કચેરી સરનામુ ફોન નં. અપીલ સત્તાધિકારીનું નામ અને હોદ્દો
શ્રી અશોક રાવલ, વહિવટી અધિકારી, યુ.સે.સાં.પ્ર., ગાંધીનગર ગુજરાત રાજય બ્લોક નં.૧૧/૩, ડો.જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર ૦૭૯-૨૩૨૫૪૦૯૩ શ્રી બી.એચ.તલાટી, ખાસ ફરજ પરના અધિકારી
શ્રીમતિ બી.એસ.ભટ્ટ, હિસાબી અધિકારી, યુ.સે.સાં.પ્ર., ગાંધીનગર ગુજરાત રાજય બ્લોક નં.૧૧/૩, ડો.જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર ૦૭૯-૨૩૨૫૪૦૯૧ શ્રી બી.એચ.તલાટી, ખાસ ફરજ પરના અધિકારી
શ્રી નયન થોરાત સહાયક નિયામક (ઉજવણી), યુ.સે.સાં.પ્ર., ગાંધીનગર ગુજરાત રાજય બ્લોક નં.૧૧/૩, ડો.જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર ૦૭૯-૨૩૨૫૪૦૮૪ શ્રી બી.એચ.તલાટી, ખાસ ફરજ પરના અધિકારી
શ્રી જે. આઇ. દવે, સહાયક નિયામક (સંસ્‍કૃત્તિ ચાર્જ), યુ.સે.સાં.પ્ર., ગાંધીનગર ગુજરાત રાજય બ્લોક નં.૧૧/૩, ડો.જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર ૦૭૯-૨૩૨૫૪૦૮૯ શ્રી બી.એચ.તલાટી, ખાસ ફરજ પરના અધિકારી
મદદનીશ યુથબોર્ડ અધિકારી, ચાર્જ યુ.સે.સાં.પ્ર., ગાંધીનગર ગુજરાત રાજય બ્લોક નં.૧૧/૩, ડો.જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર ૦૭૯-૫૪૧૫૪ શ્રી બી.એચ.તલાટી,
ડૉ. નયન થોરાત સચિવ, યુ.સે.સાં.પ્ર.,(ચાર્જ) ગાંધીનગર ગુજરાત રાજય બ્લોક નં.૧૧/૩, ડો.જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર ૦૭૯-૫૪૧૫૪ શ્રી બી.એચ.તલાટી, ખાસ ફરજ પરના અધિકારી
ડૉ. અશોક રાવલ સહાયક નિયામક(સંસ્‍કૃત્તિકુંજ) યુ.સે.સાં.પ્ર., ગાંધીનગર ગુજરાત રાજય બ્લોક નં.૧૧/૩, ડો.જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર ૦૭૯-૫૪૧૫૪ શ્રી બી.એચ.તલાટી, ખાસ ફરજ પરના અધિકારી
શ્રીમતિ કે.પી.રાજપુત, આચાર્ય, સ્‍વા.વિ.પ.સંસ્‍થા(ચાર્જ), મા.આબુ. સ્વામી વિવેકાનંદ પર્વાતારોહણ તાલીમ સંસ્થા મા.આબુની કચેરી માટે સ્વામી વિવેકાનંદ પર્વાતારોહણ તાલીમ સંસ્થા મા.આબુની કચેરી ૦૨૯૭૪-૨૩૫૨૨૮ શ્રી બી.એચ.તલાટી, ખાસ ફરજ પરના અધિકારી
શ્રી કે.પી.રાજપૂત, ઇન્‍સ્‍ટ્રકટર ઇન્‍ચાર્જ, પં.દી.પ.તા.કેન્‍દ્ર, જુનાગઢ પંડિત દિનદયાળ ઉપાધ્યાય પર્વતારોહણ તાલીમ સંસ્થા જુનાગઢ પંડિત દિનદયાળ ઉપાધ્યાય પર્વતારોહણ તાલીમ સંસ્થા જુનાગઢ ૦૨૮૫-૨૬૨૭૮૭૮ શ્રી કે.બી.રાવલ, સહાયક નિયામક (સાહસ) ચાર્જ
૧૦ શ્રી બી.જે.દેસાઇ, મેનેજર, જયશંકર સુંદરી નાટ્યગૃહ, અમદાવાદ જયશંકર સુંદરી નાટ્યગૃહ અમદાવાદ જયશંકર સુંદરી નાટ્યગૃહ C/O રવિશંકર રાવળ કલાભવન 7માં માળે, એલીસબ્રીજ, અમદાવાદ ૦૭૯-૨૬૪૬૦૦૨૩ મો. - ૯૮૨૫૩૦૦૩૨૦ શ્રી બી.એચ.તલાટી, ખાસ ફરજ પરના અધિકારી
૧૧ શ્રીમતિ એસ.ડી.ગાંધી, મેનેજર, યશંવતરાય નાટ્યગૃહ, ભાવનગર ભાવનગર જિલ્લા રમતગમત અધિકારીશ્રી જિ.ભાવનગર શહેર બહુમાળી ભવન, એનેક્ષી બિલ્ડીંગ, રૂમ :જિ.1,ભાવનગર ૦૨૭૮-૨૪૩૨૭૬૫ મો. - ૯૯૭૮૪૦૮૮૫૪ શ્રી બી.એચ.તલાટી, ખાસ ફરજ પરના અધિકારી
૧૨ શ્રી સોનલ ચાવડા, મેનેજર, વિસનગર નાટ્યગૃહ મેનેજર(ચાર્જ) વિસનગર સરકારી નાટ્યગૃહ વિસનગર ૦૨૭૬૨-૨૨૨૬૦૨ મો. - ૮૧૪૦૦૮૮૯૬૫ શ્રી બી.એચ.તલાટી, ખાસ ફરજ પરના અધિકારી
૧૩ શ્રી બી.જે.દેસાઇ, જિલ્‍લા રમતગમત અધિકારી, અમદાવાદ-ગ્રામ્ય અમદાવાદ-શહેર જિલ્લા રમતગમત અધિકારીશ્રી જિ.અમદાવાદ-શહેરc/o રવિશંકર રાવળ ક્લાભવન 7મો માળ ૦૭૯-૨૬૪૬૦૦૨૩ મો. - ૯૮૨૫૩૦૦૩૨૦ શ્રી નયન થોરાત, સચિવ રાજય રમતગમત પરિષદ
૧૪ કુ. તેજલ ચૌહાણ, જિલ્‍લા રમતગમત અધિકારી, અમદાવાદ-શહેર અમદાવાદ-ગ્રામ્‍ય જિલ્લા રમતગમત અધિકારીશ્રી જિ.અમદાવાદ- ગ્રામ્‍ય c/o રવિશંકર રાવળ ક્લાભવન 7મો માળ ૦૭૯-૨૬૫૬૧૮૫૦ મો. - ૯૯૨૪૪૮૯૧૫૨ શ્રી નયન થોરાત, સચિવ રાજય રમતગમત પરિષદ
૧૫ શ્રી આર.એસ.વસાવા, જિલ્‍લા રમતગમત અધિકારી, ભાવનગર અમરેલી જિલ્લા રમતગમત અધિકારીશ્રી જિ.અમરેલી બહુમાળી મકાન બ્લોક:સી, ત્રીજો માળ રાજમહેલ કેમ્પ અમરેલી-૩૬૪૦૦૧ ૦૨૭૪૨-૨૫૩૮૩૦ મો. - ૯૮૨૫૦૨૭૪૨૨ શ્રી નયન થોરાત, સચિવ રાજય રમતગમત પરિષદ
૧૬ શ્રી એસ.આર.રાઠોડ, જિલ્‍લા રમતગમત અધિકારી, આણંદ આણંદ જિલ્લા રમતગમત અધિકારીશ્રી, જિ:આણંદ રૂમ નં:115 પહેલો માળ, જિલ્લા સેવાસદન બોરસદ ચોકડી, આણંદ ૦૨૬૯૨-૨૬૩૮૨૫ મો. - ૯૯૭૮૪૦૮૮૧૨ શ્રી નયન થોરાત, સચિવ રાજય રમતગમત પરિષદ
૧૭ શ્રી મુકેશ ધોયા જિલ્‍લા રમતગમત અધિકારી,બ.કાંઠા. (પાલનપુર) બનાસકાંઠા જિલ્લા રમતગમત અધિકારીશ્રી જિ.બનાસકાંઠા શિવશક્તિ બિલ્ડીંગ જિલ્લા પંચાયત સામે પાલનપુર-૩૮૫૦૦૧ ૦૨૭૪૨-૨૫૩૮૩૦ મો. - ૯૯૦૯૬૪૦૫૫૫ શ્રી નયન થોરાત, સચિવ રાજય રમતગમત પરિષદ
૧૮ શ્રી એસ.વી.પાંડોર, જિલ્‍લા રમતગમત અધિકારી, ભરૂચ ભરૂચ જિલ્લા રમતગમત અધિકારીશ્રી જિ.ભરૂચ હોસ્ટેલ ગ્રાઉન્ડ,સેવાશ્રમ પાસે ભરૂચ ૦૨૬૪૨-૨૪૨૩૫૫ મો. - ૯૯૭૮૪૦૮૮૪૯ શ્રી નયન થોરાત, સચિવ રાજય રમતગમત પરિષદ
૧૯ શ્રી એ. જે.ભાલાણી જિલ્‍લા રમતગમત અધિકારી, ભાવનગર-શહેર ભાવનગર શહેર જિલ્લા રમતગમત અધિકારીશ્રી જિ.ભાવનગર શહેર બહુમાળી ભવન, એનેક્ષી બિલ્ડીંગ, રૂમ નં:જિ.1,ભાવનગર ૦૨૭૮-૨૫૧૪૧૧૧ મો. - ૯૯૭૮૪૦૮૮૫૧ શ્રી નયન થોરાત, સચિવ રાજય રમતગમત પરિષદ
૨૦ શ્રીમતિ એસ.ડી.ગાંધી, જિલ્‍લા રમતગમત અધિકારી, ભાવનગર-ગ્રામ્‍ય ભાવનગર ગ્રામ્‍ય જિલ્લા રમતગમત અધિકારીશ્રી જિ.ભાવનગર શહેર બહુમાળી ભવન, એનેક્ષી બિલ્ડીંગ, રૂમ નં:જિ.1,ભાવનગર ૦૨૭૮-૨૪૩૨૭૬૫ મો. - ૯૯૭૮૪૦૮૮૫૪ શ્રી નયન થોરાત, સચિવ રાજય રમતગમત પરિષદ
૨૧ શ્રી વિરલ એ. ચૌધરી જિલ્‍લા રમતગમત અધિકારી, ડાંગ આહવા-ડાંગ જિલ્લા રમતગમત અધિકારીશ્રી જિ.આહવા-ડાંગ ચંદ્રભાગા સ્મૃતિ, આઇ.ટી.આઇ પાસેઆહવા-ડાંગ-૩૯૪૭૧૦ ૦૨૬૩૧-૨૨૧૩૭૫ મો. - ૯૬૩૮૫૦૩૮૨૫ શ્રી નયન થોરાત, સચિવ રાજય રમતગમત પરિષદ
૨૨ શ્રી વિરેન્દ્ર જાડેજા જિલ્‍લા રમતગમત અધિકારી, દાહોદ દાહોદ ચાર્જ જિલ્લા રમતગમત અધિકારીશ્રીજિ.દાહોદ બહુમાળી ભવન રૂમ નં: ૩૬/૩૭ ગોધરા-૩૮૦૦૦૧ ૦૨૬૭૨-૨૪૧૪૮૧ મો. - ૯૬૮૭૬૬૮૬૩૯ શ્રી નયન થોરાત, સચિવ રાજય રમતગમત પરિષદ
૨૩ શ્રી નયન થોરાત જિલ્‍લા રમતગમત અધિકારી, ગાંધીનગર ગાંધીનગર જિલ્લા રમતગમત અધિકારીશ્રી જિ.ગાંધીનગર સેક્ટર 30: બ્લોક નં:190/1 'ઘ' ટાઇપ ગાંધીનગર-૩૮૨૦૩૦ ૦૭૯-૨૩૨૬૦૪૪૯ મો. - ૯૯૭૮૪૦૮૮૫૩ શ્રી નયન થોરાત, સચિવ રાજય રમતગમત પરિષદ
૨૪ શ્રી નરેશ ચૌધરી જિલ્‍લા રમતગમત અધિકારી, જામનગર-શહેર જામનગર શહેર જિલ્લા રમતગમત અધિકારીશ્રી જિ.જામનગર-શહેર દરબારગઢ સર્કલ મલ્ટીનેશનલ બિલ્ડીંગ રૂમ નં:૨૫/૨૬ કાલાવાડ રોડ જામનગર ૦૨૮૮-૨૬૭૮૨૦૯ મો. - ૯૯૧૩૭૬૪૮૫૪ શ્રી નયન થોરાત, સચિવ રાજય રમતગમત પરિષદ
૨૫ શ્રી નરેશ ચૌધરી, જિલ્‍લા રમતગમત અધિકારી, જામનગર-ગ્રામ્‍ય જામનગર ગ્રામ્‍ય ચાર્જ જિલ્લા રમતગમત અધિકારીશ્રી જિ.જામનગર-શહેર દરબારગઢ સર્કલ મલ્ટીનેશનલ બિલ્ડીંગ રૂમ નં:૨૫/૨૬ કાલાવાડ રોડ જામનગર ૦૨૮૮-૨૬૭૮૨૦૯ મો. - ૯૯૧૩૭૬૪૮૫૪ શ્રી નયન થોરાત, સચિવ રાજય રમતગમત પરિષદ
૨૬ શ્રી જયાબેન ખાંટ, જિલ્‍લા રમતગમત અધિકારી, જુનાગઢ-શહેર જુનાગઢ-શહેર જિલ્લા રમતગમત અધિકારીશ્રી જિ.જુનાગઢ શહેર ૧/૩, બહુમાળી ભવન, સરદાર બાગ, જુનાગઢ ૦૨૮૫-૨૬૩૦૪૯૦ મો. - ૮૫૧૧૦૩૧૦૬૦ શ્રી નયન થોરાત, સચિવ રાજય રમતગમત પરિષદ
૨૭ શ્રીવિશાલ દિહોરા, જિલ્‍લા રમતગમત અધિકારી, જુનાગઢ-ગ્રામ્‍ય જુનાગઢ-ગ્રામ્‍ય જિલ્લા રમતગમત અધિકારીશ્રી જિ.જુનાગઢ શહેર ૧/૩, બહુમાળી ભવન, સરદાર બાગ, જુનાગઢ ૦૨૮૫-૨૬૩૦૪૯૦ મો. - ૯૮૭૯૪૬૩૭૩૭ શ્રી નયન થોરાત, સચિવ રાજય રમતગમત પરિષદ
૨૮ શ્રી રોહિતસંગ પરમાર જિલ્‍લા રમતગમત અધિકારી, કચ્‍છ–ભૂજ કચ્‍છ–ભૂજ જિલ્લા રમતગમત અધિકારીશ્રી જિ.કચ્છ-ભૂજ બહુમાળી ભવન રૂમ નં:૪૧૧, ત્રીજો માળ ભૂજ-૩૭૦૦૦૧ ૦૨૮૩૨-૨૨૩૭૭૧ મો. - ૯૯૭૯૦૯૯૮૯૦ શ્રી નયન થોરાત, સચિવ રાજય રમતગમત પરિષદ
૨૯ શ્રીઅમિતભાઈ પથુભાઈ ચૌધરી જિલ્‍લા રમતગમત અધિકારી, ખેડા-નડિયાદ નડિયાદ બહુમાળી ભવન નડિયાદ ૦૨૬૮-૨૫૫૧૨૯૦ મો. - ૯૮૨૪૧૮૧૬૮૯ શ્રી નયન થોરાત, સચિવ રાજય રમતગમત પરિષદ
૩૦ શ્રી સોનલ ચાવડા, જિલ્‍લા રમતગમત અધિકારી, મહેસાણા મહેસાણા જિલ્લા રમતગમત અધિકારીશ્રી જિ.મહેસાણા બ્લોક નં:૧/૩, બહુમાળી ભવન રાજમહેલ કમ્પાઉન્ડ ૦૨૭૬૨-૨૨૨૬૦૨ મો. - ૮૧૪૦૦૮૮૯૬૫ શ્રી નયન થોરાત, સચિવ રાજય રમતગમત પરિષદ
૩૧ શ્રી મહેશ એ. ચૌધરી જિલ્‍લા રમતગમત અધિકારી, નર્મદા-રાજપીપળા નર્મદા જિલ્લા રમતગમત અધિકારીશ્રી જિ.નર્મદા રૂમ નં:૨૧૭, પ્રથમ માળ, બહુમાળી ભવન રાજપીપળા મો.- ૯૯૦૯૩૦૦૧૦૯ શ્રી નયન થોરાત, સચિવ રાજય રમતગમત પરિષદ
૩૨ શ્રી ગેસ્‍ટ્રોલભાઇ વળવી જિલ્‍લા રમતગમત અધિકારી, નવસારી નવસારી જિલ્લા રમતગમત અધિકારીશ્રી જિ.નવસારી વીરસાવરકર શોપીંગ સેન્ટર, પ્રથમ માળ રૂમ નં:૧૯/૨૦ તિધરા જકાતનાકા, નવસારી ૦૨૬૧-૨૪૬૫૮૦૮ મો. - ૯૬૮૭૭૯૩૮૬૧ શ્રી નયન થોરાત, સચિવ રાજય રમતગમત પરિષદ
૩૩ શ્રી પ્રકાશ કલાસવા જિલ્‍લા રમતગમત અધિકારી, પંચમહાલ/ગોધરા પંચમહાલ ચાર્જ જિલ્લા રમતગમત અધિકારીશ્રી જિ.પંચમહાલ બહુમાળી ભવન, રૂમ નં: ૩૬/૩૭, ગોધરા-૩૮૦૦૦૧ ૦૨૬૭૨-૨૪૧૪૮૧ મો. - ૯૪૨૮૯૧૪૮૭૫ શ્રી નયન થોરાત, સચિવ રાજય રમતગમત પરિષદ
૩૪ શ્રી વી.સી.પટેલ, જિલ્‍લા રમતગમત અધિકારી, પાટણ પાટણ જિલ્લા રમતગમત અધિકારીશ્રી જિ.પાટણ મધ્યસ્થ કચેરી બ્લોક નં: ૧ ભોંયતળીયે, યુનિવર્સીટી રોડ ૦૨૭૬૬-૨૨૨૦૨૩ મો. - ૯૯૭૮૪૦૮૮૪૫ શ્રી નયન થોરાત, સચિવ રાજય રમતગમત પરિષદ
૩૫ શ્રી વિશાલ જોષી, જિલ્‍લા રમતગમત અધિકારી, પોરબંદર પોરબંદર જિલ્લા રમતગમત અધિકારીશ્રી જિ.પોરબંદર"રાધે" ૧ ભોજેશ્વર પ્લોટ ડી.એસ.પી,બંગલા સામે પોરબંદર ૦૨૮૮-૨૨૪૦૭૩૭ મો. - ૯૮૭૯૪૬૩૭૩૭ શ્રી નયન થોરાત, સચિવ રાજય રમતગમત પરિષદ
૩૬ શ્રી વી.બી.દત્તા, જિલ્‍લા રમતગમત અધિકારી, રાજકોટ-શહેર રાજકોટ-શહેર જિલ્લા રમતગમત અધિકારીશ્રી જિ.રાજકોટ શહેરબહુમાળી મકાન, સાતમા માળેરેસકોર્સ રાજકોટ ગ્રામ્ય-૩૫૦૦૧ ૦૨૮૧-૨૪૪૨૩૬૨ મો. - ૯૯૭૮૪૦૮૮૬૩ શ્રી નયન થોરાત, સચિવ રાજય રમતગમત પરિષદ
૩૭ શ્રી ભાવેશ જે રાવલીયા , જિલ્‍લા રમતગમત અધિકારી, રાજકોટ-ગ્રામ્‍ય રાજકોટ ગ્રામ્ય જિલ્લા રમતગમત અધિકારીશ્રી જિ.રાજકોટ ગ્રામ્ય બહુમાળી મકાન, સાતમા માળે રેસકોર્સ રાજકોટ ગ્રામ્ય-૩૫૦૦૧ ૦૨૮૧-૨૪૪૦૦૮૧ મો. - ૯૪૨૬૦૪૭૩૫૪ શ્રી નયન થોરાત, સચિવ રાજય રમતગમત પરિષદ
૩૮ ડૉ. એ.ઓ.રાવલ,3 જિલ્‍લા રમતગમત અધિકારી, સાબરકાંઠા સાબરકાંઠા જિલ્લા રમતગમત અધિકારીશ્રી જિ.સાબરકાંઠા સર્વોદય સર્જીકલ હોસ્પીટલ કમ્પાઉન્ડ પેલેસ રોડ,સ્ટેટ હાઇવે હિમંતનગર ૦૨૭૭૨-૨૪૦૧૮૩ મો. - ૯૪૨૬૦૪૯૦૯૮ શ્રી નયન થોરાત, સચિવ રાજય રમતગમત પરિષદ
૩૯ શ્રી વી.સી.પટેલ, જિલ્‍લા રમતગમત અધિકારી, સુરત-શહેર સુરત-શહેર જિલ્લા રમતગમત અધિકારીશ્રી જિ.સુરત શહેર જુની સીવીલ કોર્ટ બિલ્ડીંગ પહેલા માળે, નાનપુરા સુરત-૩૯૫૦૦૦ ૦૨૬૧-૨૪૬૫૮૦૮ મો. - ૯૯૭૮૪૦૮૮૪૫ ડૉ.એ.ઓ.રાવલ, સચિવ રાજય રમતગમત પરિષદ
૪૦ શ્રી વી.સી.પટેલ, જિલ્‍લા રમતગમત અધિકારી, સુરત-ગ્રામ્‍ય સુરત-ગ્રામ્‍ય જિલ્લા રમતગમત અધિકારીશ્રી જિ.સુરત શહેર જુની સીવીલ કોર્ટ બિલ્ડીંગ પહેલા માળે, નાનપુરા સુરત-૩૯૫૦૦૦ ૦૨૬૧-૨૪૬૫૮૦૮ મો. - ૯૯૭૮૪૦૮૮૪૫ ડૉ.એ.ઓ.રાવલ, સચિવ રાજય રમતગમત પરિષદ
૪૧ શ્રી બળવંતસિંહ ચૌહાણ, જિલ્‍લા રમતગમત અધિકારી, સુરેન્‍દ્રનગર સુરેન્‍દ્રનગર જિલ્લા રમતગમત અધિકારીશ્રી જિ.સુરેન્દ્રનગરએ-5, બહુમાળી ભવન, ખેરાપી રોડ, પો.રતનપુર, સુરેન્દ્રનગર ૦૨૭૫૨-૨૮૨૯૫૩ મો. - ૭૬૯૮૪૬૫૦૭૦ શ્રી નયન થોરાત, સચિવ રાજય રમતગમત પરિષદ
૪૨ શ્રી અમરસિંહ એમ. રાઠવા, જિલ્‍લા રમતગમત અધિકારી, તાપી તાપી જિલ્લા રમતગમત અધિકારીશ્રી જિ.ડાંગ ચન્દ્રભાગા સ્મૃતિ, આઇ.ટી.આઇ પાસેઆહવા-જિ.ડાંગ-૩૯૪૭૧૦ ૦૨૬૩૧-૨૨૧૩૭૫ મો. - ૮૯૮૦૯૬૭૯૦૭ શ્રી નયન થોરાત, સચિવ રાજય રમતગમત પરિષદ
૪૩ શ્રી કેતુલ મહેરિયા , જિલ્‍લા રમતગમત અધિકારી, વડોદરા-શહેર વડોદરા-શહેર જિલ્લા રમતગમત અધિકારીશ્રી જિ.વડોદરા શહેરનર્મદા ભૂવન, બ્લોક નં:સી,ચોથો માળઇન્દિરા એવન્યુ રોડ, વડોદરા શહેર-૩૯૦૦૦૧ ૦૨૬૫-૨૪૨૬૧૦૬ મો. - ૯૯૨૫૦૫૪૦૦૭ શ્રી નયન થોરાત, સચિવ રાજય રમતગમત પરિષદ
૪૪ શ્રી નટવરભાઈ એસ. અસારી, જિલ્‍લા રમતગમત અધિકારી, વડોદરા શહેર વડોદરા-ગ્રામ્‍ય જિલ્લા રમતગમત અધિકારીશ્રી જિ.વડોદરા શહેરનર્મદા ભૂવન, બ્લોક નં:સી,ચોથો માળઇન્દિરા એવન્યુ રોડ, વડોદરા શહેર-૩૯૦૦૦૧ ૦૨૬૫-૨૪૨૬૧૦૩ મો. - ૯૪૨૬૭૭૯૧૦૭ શ્રી નયન થોરાત, સચિવ રાજય રમતગમત પરિષદ
૪૫ શ્રીમહેશ એમ. પટેલ જિલ્‍લા રમતગમત અધિકારી, વલસાડ વલસાડ જિલ્લા રમતગમત અધિકારીશ્રી જિ.વલસાડ બહુમાળી મકાન પાંચમાં માળે, વલસાડ-૩૯૬૦૦૧ ૦૨૬૩૨-૨૪૮૦૪૩ મો. - ૯૪૨૯૦૮૭૭૧૫ શ્રી નયન થોરાત, સચિવ રાજય રમતગમત પરિષદ
૪૬ મયુરબાબા ડી. ગોહિલ મહીસાગર રમતગમત અધિકારીની કચેરી, બસ સ્ટેશન પાછળ, કોર્ટ રોડ જુની મામલતદાર કચેરી, લુણાવાડા, જિ.મહીસાગર મો.- ૮૪૬૯૯૭૬૮૪૦ શ્રી નયન થોરાત, સચિવ રાજય રમતગમત પરિષદ
૪૭ કુ.પ્રવિણા આર. પાંડાવદરા ગીર સોમનાથ જિલ્લા રમતગમત અધિકારીશ્રીની કચેરી, c/o સ્વામી શાંતિ પ્રકાશ સિંધી હાઈસ્કુલ ખડખડ કળષ્ણાનગર મુ.વેરાવળ, જિ.ગીર સોમનાથ મો.- ૯૯૭૪૮૬૮૯૦૩ શ્રી નયન થોરાત, સચિવ રાજય રમતગમત પરિષદ
૪૮ કુ.નીતાબેન ડી. વાળા દેવભુમિ દ્વારકા જી.વી.જી. હાઈસ્કુલ સ્ટેશન રોડ, ખંભાળીયા મો.- ૯૦૯૯૭૬૬૫૫૩ શ્રી નયન થોરાત, સચિવ રાજય રમતગમત પરિષદ
૪૯ શ્રી નરેશભાઈ ડી.ગોહિલ બોટાદ જિલ્લા રમતગમત અધિકારી શ્રી, જિલ્લા સેવા સદન, ખસ રોડ, એ.એસ. ૧૩, બોટાદ મો.- ૯૯૯૮૩૧૧૮૬૩૩ શ્રી નયન થોરાત, સચિવ રાજય રમતગમત પરિષદ
૫૦ લક્ષ્મણસિંહ બી. ચૌહાણ છોટા ઉદેપુર જિલ્લા રમતગમત અધિકારી જિલ્લા સેવા સદન, એફ ૫, પ્રથમ માળ, છોટા ઉદેપુર મો.- ૭૮૭૪૬૦૬૭૬૭ શ્રી નયન થોરાત, સચિવ રાજય રમતગમત પરિષદ
૫૧ સત્યજીત વ્યાસ ચાર્જ મોરબી જિલ્લા રમતગમત અધિકારી હંટર ટ્રેનીંગ કોલેજ, હોસ્ટેલ શક્તિ ચોક ગેસ્ટ હાઉસ રોડ મોરબી મો.- ૯૭૩૭૧૬૯૯૬૬ શ્રી નયન થોરાત, સચિવ રાજય રમતગમત પરિષદ
૫૨ કુ. હર્ષાબેન ઠાકોર અરવલ્લી જિલ્લા રમતગમત અધિકારીની કચેરી બોઈઝ હોસ્ટેલ સી બ્લોક, રૂમ નં. ૨૨, ડી.ઈ.ઓ. કચેરી પાસે, કોલેજ રોડ, મોડાસા મો.- ૯૯૦૯૭૯૨૫૪૬ શ્રી નયન થોરાત, સચિવ રાજય રમતગમત પરિષદ
Back to Top