જિલ્‍લા રમતગમત અધિકારીઓની યાદી | સંપર્ક માહિતી | કમિશ્નરશ્રી, યુવક સેવા અને સાંસ્‍કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ
જિલ્‍લા રમતગમત અધિકારીઓની યાદી | સંપર્ક માહિતી | કમિશ્નરશ્રી, યુવક સેવા અને સાંસ્‍કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ

જિલ્‍લા રમતગમત અધિકારીઓની યાદી

ક્રમ અધિકારીશ્રીનુ નામ જિલ્લો/મહાનગરપાલિકા મોબાઇલ નંબર
શ્રી બી.જે.દેસાઈ (જિ.યુ.વિ.અ) અમદાવાદ-ગ્રામ્ય (ચાર્જ) ૯૮૨૫૩૦૦૩૨૦
કુ. તેજલ ચૌહાણ અમદાવદ શહેર ૯૯૨૪૪૮૯૧૫૨
શ્રી. એસ.આર.રાઠોડ આણંદ ૯૯૭૮૪૦૮૮૧૨
શ્રી.એ.જે.ભલાણી(જિ.યુ.વિ.અ) ભાવનગર શહેર (ચાર્જ) ૯૯૭૮૪૦૮૮૫૧
શ્રી.આર.એસ.વસાવા(જિ.યુ.વિ.અ) અમરેલી (ચાર્જ) '૯૮૨૫૦૨૭૪૨૨
'૯૯૭૮૪૦૮૮૪૪
શ્રી મુકેશ ઘોયા બનાસકાંઠા ૯૯૦૯૬૪૦૫૫૫
શ્રી એસ.વી.પાંડોર (જિ.યુ.વિ.અ) ભરૂચ (ચાર્જ) '૯૯૭૮૪૦૮૮૬૧
'૯૪૨૬૧૨૪૦૫૭
શ્રી વી.બી.દત્તા ય.સે.સાં.પ્ર ૯૯૭૮૪૦૮૮૬૧
કુ.એસ.ડી.ગાંધી(જિ.યુ.વિ.અ) ભાવનગર-ગ્રામ્ય(ચાર્જ) '૯૯૭૮૪૦૮૮૫૪
'૯૪૨૮૭૯૭૮૮૫
૧૦ કુ.સોનલ ચાવડા મહેસાણા ૮૧૪૦૦૮૮૯૬૫
૧૧ કુ નીતાબેન દુદાભાઈ વાળા જામનગર-શહેર ૯૦૯૯૭૬૬૫૫૩
૧૨ કુ નીતાબેન દુદાભાઈ વાળા જામનગર-ગ્રામ્ય(ચાર્જ) ૯૦૯૯૭૬૬૫૫૩
૧૩ શ્રી નરેશ ચૌધરી ગાંધીનગર ૯૯૧૩૭૬૪૮૫૪
૧૪ શ્રી વિશાલ દિહોરા જુનાગઢ-શહેર ૯૮૭૯૪૬૩૭૩૭
૧૫ કુ જયાબેન ખાંટ જુનાગઢ-ગ્રામ્ય '૮૫૧૧૦૩૧૦૬૦
૯૭૩૭૧૬૮૮૦૦
૧૬ શ્રી વિશાલ જોષી(પ્રાં.યુ.વિ.અ) પોરબંદર(ચાર્જ) ૯૭૧૨૧૫૭૩૭૭
૧૭ શ્રી વિશાલ જોષી(પ્રાં.યુ.વિ.અ) ગીર સોમનાથ(ચાર્જ) ૯૭૧૨૧૫૭૩૭૭
૧૮ શ્રી રોહિતસંગ પરમાર કચ્છ-ભુજ ૯૯૭૯૦૯૯૮૯૦
૧૯ કુ હર્ષાબેન ઠાકોર અરવલ્લી ૯૯૦૯૭૯૨૫૪૬
૨૦ શ્રી વિરલ ટી પટેલ સુરત-ગ્રામ્ય ૯૮૯૮૨૭૯૪૪૯
૨૧ શ્રી વિરલ ટી પટેલ આહવા-ડાંગ(ચાર્જ) ૯૮૯૮૨૭૯૪૪૯
૨૨ શ્રી ગેસ્ટ્રોલભાઈ વળવી નવસારી ૩૬૮૭૭૯૩૮૬૧
૨૩ શ્રી વિરલ એ ચૌધરી દાહોદ ૯૬૩૮૫૦૩૮૨૫
૨૪ શ્રી નટવરભાઈ સવજીભાઈ અસારી વડોદરા-ગ્રામ્ય ૯૪૨૬૭૭૭૧૦૭
૨૫ શ્રી પ્રકાશ કલાસવા ગોધરા ૯૪૨૮૯૧૪૮૭૫
૨૬ ડૉ અશોક રાવલ(જિ.યુ.વિ.અ) હિંમતનગર(ચાર્જ) '૯૪૨૬૦૪૯૦૯૮
'૯૯૭૮૪૦૮૮૪૧
૨૭ શ્રી વી.સી.પટેલ (જિ.યુ.વિ.અ) પાટણ(ચાર્જ) ૯૯૭૮૪૦૮૮૪૫
૨૮ શ્રી બળવંતસિંહ ચૌહાણ સુરેન્‍દ્રનગર ૭૬૯૮૪૬૫૦૭૦
૨૯ શ્રી કેતુલ ડી મહેરીયા વડોદરા-શહેર ૯૯૨૫૦૫૪૦૦૭
૩૦ શ્રી સત્યજીત વ્યાસ(પ્રાં.યુ.વિ.અ) મોરબી(ચાર્જ) ૯૮૭૯૫૯૪૨૯૪
૩૧ શશ્રી લક્ષમણસિંહ બુધાભાઇ ચૌહાણ છોટા ઉદેપુર ૭૮૭૪૬૦૬૭૬૭
૩૨ શ્રી મહેશકુમાર માનસુંગભાઈ પટેલ વલસાડ ૯૪૨૯૦૮૭૭૧૫
૩૩ શ્રી અમિતભાઈ પથુભાઇ ચૌધરી ખેડા ૯૮૨૪૧૮૧૬૮૯
૩૪ શ્રી અમરસિંગભાઇ મેતરભાઈ રાઠવા તાપી ૮૯૮૦૯૬૭૯૦૭
૩૫ શ્રી મહેશ અણદાભાઇ ચૌધરી નર્મદા ૯૯૦૯૩૦૦૧૦૯
૩૬ શ્રી નરેશભાઇ ઠાકરશીભાઇ ગોહિલ બોટાદ ૯૯૯૮૩૧૮૬૩૩
૩૭ શ્રી ભાવેશભાઇ જેઠાભાઇ રાવલીયા દેવભુમિ દ્વારકા ૯૪૨૬૦૪૭૩૫૪
૩૮ કુ પ્રવિણા રણમલભાઇ પાદાવદરા રાજકોટ-ગ્રામ્ય ૯૯૭૪૮૬૮૯૦૩
૩૯ શ્રી વિરેન્દ્ર જાડેજા રાજકોટ શહેર ૯૬૮૭૬૮૬૩૯
૪૦ કુ મયુરબાળા દિનેશભાઇ ગોહિલ મહિસાગર ૮૪૬૯૯૭૬૮૪૦
૪૧ શ્રી દિનેશ શિવાજીરાવ કદમ સુરત શહેર ૯૭૨૬૮૬૭૬૮૬
Back to Top