વિભાગનું સરનામું
વિભાગનું સરનામું

વિભાગનું સરનામું

રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ

બ્લોક નંબર ૨, ૮મો માળ,
સરદાર ભવન, (ન​વુ સચિવાલય) સેક્ટર -૧૦,
ગાંધીનગર - ૩૮૨ ૦૧૦.

  • ૦૭૯-૨૩૨૫૧૩૭૩/૭૪
  • ૦૭૯-૨૩૨૫૨૯૯૫
Back to Top