કૉપિરાઇટ નીતિ | એક્સેસેબીલીટી સ્ટેટમેન્ટ | કમિશ્નરશ્રી, યુવક સેવા અને સાંસ્‍કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
કૉપિરાઇટ નીતિ | એક્સેસેબીલીટી સ્ટેટમેન્ટ | કમિશ્નરશ્રી, યુવક સેવા અને સાંસ્‍કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

કૉપિરાઇટ નીતિ

આ વેબસાઇટ આ સમાવિષ્ટો કમિશ્નરશ્રી, યુવક સેવા અને સાંસ્‍કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ, રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર પાસેથી યોગ્ય પરવાનગી વગર આંશિક રીતે અથવા સંપૂર્ણપણે પુનઃઉત્પાદન ન હોઇ શકે. જો અન્ય પ્રકાશન એક ભાગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, સ્રોત યોગ્ય સ્વીકાર કરી જ જોઈએ. આ વેબસાઇટ સમાવિષ્ટો કોઈપણ ભ્રામક અથવા વાંધાજનક સંદર્ભમાં ઉપયોગ કરી શકાતો નથી.

Back to Top