સંપર્ક માહિતી | કમિશ્નરશ્રી, યુવક સેવા અને સાંસ્‍કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
સંપર્ક માહિતી | કમિશ્નરશ્રી, યુવક સેવા અને સાંસ્‍કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

સંપર્ક માહિતી

કમિશ્નરશ્રી, યુવક સેવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ

સેક્ટર - ૧૦એ, બ્લોક નં. ૧૧, ત્રીજો માળ,
ડૉ. જીવરાજ મેહતા ભવન,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

ખાતાના વડા

શ્રી ડી.ડી.કાપડીયા, (આઈ.એ.એસ​.)

શ્રી ડી.ડી.કાપડીયા, (આઈ.એ.એસ​.)

હોદ્દો :કમિશનર

ફોન : ૦૭૯-૨૩૨૫૪૦૯૫

મોબાઇલ : +૯૧-

ફેક્ષ : ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૦૮૪

ડૉ. અશોક રાવલ​

ડૉ. અશોક રાવલ​

હોદ્દો : ખાસ ફરજ અધિકારી, યુથ સેવાઓ અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ

ફોન : ૦૭૯-૨૩૨૫૪૧૫૪

મોબાઇલ : +૯૧-૯૪૨૬૦૪૯૦૯૮

cysca map guj
23.225768 72.658670
કમિશ્નરશ્રી, યુવક સેવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ
સેક્ટર - ૧૦એ, બ્લોક નં. ૧૧, ત્રીજો માળ, ડૉ. જીવરાજ મેહતા ભવન,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
Back to Top