ઈ-સીટીઝન

અરજી પત્રકો

  • Circular No.
  • Circular Date
    (dd/mm/yyyy)
  • Subject/Title
Sr. No. Subject/Title Download
1 અનુસૂચિત જાતિના ૧૫ થી ૩૫ વર્ષની વયમર્યાદા ધરાવતા યુવક-યુવતીઓ માટે વન વિસ્‍તાર પરિભ્રમણ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવા અંગેનું પ્રવેશપત્ર વર્ષ : ૨૦૧૮-૧૯ van-vistar-paribhraman-application-form-26112018.pdf (74 KB)
2 નટ બજાણીયા કલાકારોને સહાય અંગેનું અરજી ફોર્મ​ 1-natabajaniya-application-form-19112018.pdf (607 KB)
3 બહુરૂપી કલાકારોને સહાય અંગેનું અરજી ફોર્મ​ 2-bahurupi-application-form-19112018.pdf (594 KB)
4 ભ​વાઇ મંડળીઓને સહાય અંગેનું અરજી ફોર્મ​ 3-bhavai-application-form-19112018.pdf (712 KB)
5 ઉત્તરાર્ધ ઉત્સવ (મોઢેરા)-૨૦૨૦માં ભાગ લેવા માટેનું અરજીપત્રક​ (ગુજરાતી) 3-uttrardh-utsav-gujarati-application-form-15112018.pdf (622 KB)
6 Application Form for Participation in Uttaradha Utsav (Modhera) 2020 4-uttrardh-utsav-english-application-form-15112018.pdf (288 KB)
7 અનુસૂચિત જનજાતિના ૮ થી ૧૩ વર્ષની વયમર્યાદા ધરાવતા બાળકો માટે ખડક ચઢાણ એડ્વેન્ચર તાલીમ કોર્ષ યોજના - પ્ર​વેશપત્ર વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ 2-application-form-8-13-khadak-chadhan-adventure-training-course.pdf (78 KB)
8 અનુસૂચિતજાતિના ૧૪ થી ૩૫ વર્ષની વયમર્યાદા ધરાવતા યુવક-યુવતીઓ માટે ખડક ચઢાણ બેઝીક તાલીમ કોર્ષ યોજના, પ્રવેશપત્ર વર્ષઃ ૨૦૧૮-૧૯ application-form-14-35-khadak-chadhan.pdf (200 KB)
9 સ્વામી વિવેકાનંદ પર્વતારોહણ તાલીમ સંસ્થા, માઉન્ટ આબુ તથા પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય પર્વતારોહણ તાલીમ કેન્દ્ર, જુનાગઢ ખાતે યોજવામાં આવતા તાલીમ શીબિરમાં જોડાવા માટેનું અરજી પત્રક Mountaineering-Campain-Join-Application-form.pdf (112 KB)
10 અનુસૂચિત જાતિના યુવક​-યુવતીઓ માટે સાહસીક પગપાળા સાગરકાંઠા વિસ્તાર પરિભ્રમણ કાર્યક્રમ​, પ્ર​વેશપત્ર વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ scheme-news-add-application-form.pdf (158 KB)
11 રાજ્ય પર્વતારોહણ પારિતોષિક મેળવવા માટેનું અરજીપત્રક State-Mountaineering-Award-form.pdf (67 KB)
12 જીલ્લા કક્ષા અનુસૂચિત જનજાતિના યુવક​-યુવતિઓ માટે વ્યક્તિત્વ વિકાસ અને યોગ તાલીમ શિબિર ની યોજના - પ્રવેશપત્ર વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ development-yog-training-camp-app-form-27092018.pdf (74 KB)
13 આપણી સરહદો ઓળખો પ્રવાસ કાર્યક્રમ, પ્રવેશપત્ર વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ 2-program-on-know-our-borders-application-form.pdf (25 KB)
14 અનુસૂચિત જનજાતીના યુવક​-યુવતીઓ માટે સાહસિક પગપાળા સાગરકાંઠા વિસ્તાર પરિભ્રમણ કાર્યક્રમ​, પ્ર​વેશપત્ર ૨​૦૧૮-૧૯ sagarkantha-paribhramahan-appliction-form-25092018.pdf (75 KB)
15 નવોદિત યુવા સાહિત્યકારો માટે ગીત લેખન કાર્ય શિબિર વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ - પ્રવેશપત્ર 1-news-advt-application-form-git-lekhan-karya-shibir.pdf (138 KB)
1 2
Back to Top