સાહસ શાખા
સાહસ શાખા

સાહસ શાખા

સાહસ શાખા

 • સાહસિક પ્રવૃતિઓરાજયના યુવક-યુવતીઓને સાહસિક પ્રવૃત્તિઓ તરફ અભિમુખ કરવા તથા તેમનામાં પડેલ સુષુપ્ત શકિતઓને બહાર લાવવા માટે આ કચેરીના નિયંત્રણ હસ્તકની પર્વતારોહણ સંસ્થા / કેન્દ્રે ધ્વારા નીચે મુજબની સાહસિક પ્રવૃત્તિઓનું આયોજન કરવામાં આવે છે.
  વધુ જુઓ
 • વાર્ષિક કેલેન્ડર ૨૦૧૯-૨૦૨૦વાર્ષિક કેલેન્ડર ૨૦૧૯-૨૦૨૦
  વધુ જુઓ
 • મા.આબુ અને જુનાગઢ માટે પ્રવેશ ફોર્મ/ અરજીપત્રકોમા.આબુ અને જુનાગઢ માટે પ્રવેશ ફોર્મ/ અરજીપત્રકો
  ડાઉનલોડ ફોર્મ
 • સાહસ ને લગતા ઠરાવોસાહસ ને લગતા ઠરાવો
  વધુ જુઓ
 • ફોટો ગેલરીફોટો ગેલરી
  વધુ જુઓ
Back to Top