મહાત્મા ગાંધીની ૧૫૦મી જન્મ જયંતીની ઉજ​વણી
મહાત્મા ગાંધીની ૧૫૦મી જન્મ જયંતીની ઉજ​વણી
1
શ્રી વિજય રૂપાણી
શ્રી વિજય રૂપાણી

માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી, ગુજરાત સરકાર
Facebook Twitter

માનનીય રાજ્ય કક્ષાના મંત્રીશ્રી
શ્રી ઈશ્વરસિંહ પટેલ

માનનીય રાજ્ય કક્ષાના મંત્રીશ્રી
રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
Twitter Facebook Website

  શ્રી સી વી સોમ.આઈએએસ
શ્રી સી વી સોમ,(આઈ.એ.એસ)

અગ્રસચિવશ્રી,
રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

કમિશ્નર
શ્રી ડી.ડી.કાપડીયા, આઈ.એ.એસ​.

કમિશનર,
યુવક સેવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ, ગુજરાત સરકાર

Back to Top