કાર્યક્રમો

કાર્યક્રમો

કમિશ્નરશ્રી, યુવક સેવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા કાર્યક્રમો - સ્પર્ધા યોજવામાં આવે છે જે નીચે મુજબ છે.

સાહસ શાખા

સ્વામી વિવેકાનંદ પર્વતારોહણ તાલીમ સંસ્થા, માઉન્ટ આબુ તથા પંડિત દીનદયાલ ઉપાધ્યાય પર્વતારોહણ તાલીમ કેન્દ્ર, જુનાગઢ ખાતે વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં યોજાનાર કાર્યક્રમોની વિગત.

વાર્ષિક કાર્યક્રમ ૨૦૧૮ – ૧૯

એડવેન્ચર ટ્રેનિંગ કોર્ષ ( ૮ થી ૧૩ વર્ષના બાળકો માટે )

ક્રમ કાર્યક્રમ શરૂ થવાની તારીખ કાર્યક્રમ પુર્ણ થવાની તારીખ કુલ દિવસ રીમાર્કસ
પ્રથમ સત્ર
૦૭/૦૪/૨૦૧૮ ૧૩/૦૪/૨૦૧૮
૧૫/૦૪/૨૦૧૮ ૨૧/૦૪/૨૦૧૮
૨૪/૦૪/૨૦૧૮ ૩૦/૦૪/૨૦૧૮
૦૩/૦૫/૨૦૧૮ ૦૯/૦૫/૨૦૧૮
૧૨/૦૫/૨૦૧૮ ૧૮/૦૫/૨૦૧૮ સરકારી ખર્ચે
૨૨/૦૫/૨૦૧૮ ૨૮/૦૫/૨૦૧૮
૦૧/૦૬/૨૦૧૮ ૦૭/૦૬/૨૦૧૮
૦૯/૦૬/૨૦૧૮ ૧૫/૦૬/૨૦૧૮
દ્વિતીય સત્ર
૧૧/૦૯/૨૦૧૮ ૧૭/૦૯/૨૦૧૮
૧૦ ૨૦/૦૯/૨૦૧૮ ૨૬/૦૯/૨૦૧૮
૧૧ ૨૯/૦૯/૨૦૧૮ ૦૫/૧૦/૨૦૧૮
૧૨ ૨૧/૧૦/૨૦૧૮ ૨૭/૧૦/૨૦૧૮
૧૩ ૧૧/૧૧/૨૦૧૮ ૧૭/૧૧/૨૦૧૮
૧૪ ૨૦/૧૧/૨૦૧૮ ૨૬/૧૧/૨૦૧૮
૧૫ ૨૮/૧૧/૨૦૧૮ ૦૪/૧૨/૨૦૧૮
૧૬ ૦૭/૧૨/૨૦૧૮ ૧૩/૧૨/૨૦૧૮
૧૭ ૧૫/૧૨/૨૦૧૮ ૨૧/૧૨/૨૦૧૮
૧૮ ૨૪/૧૨/૨૦૧૮ ૩૦/૧૨/૨૦૧૮
૧૯ ૦૩/૦૧/૨૦૧૯ ૦૯/૦૧/૨૦૧૯ સરકારી ખર્ચે
૨૦ ૧૭/૦૧/૨૦૧૯ ૨૩/૦૧/૨૦૧૯
૨૧ ૨૭/૦૧/૨૦૧૯ ૦૨/૦૨/૨૦૧૯

બેઝીક કોર્ષ ઇન રોક ક્લાઇમ્બીંગ (૧૪ થી ૪૫ વર્ષના માટે)

ક્રમ કાર્યક્રમ શરૂ થવાની તારીખ કાર્યક્રમ પુર્ણ થવાની તારીખ કુલ દિવસ રીમાર્કસ
પ્રથમ સત્ર
૦૪/૦૪/૨૦૧૮ ૧૩/૦૪/૨૦૧૮ ૧૦
૧૬/૦૪/૨૦૧૮ ૨૫/૦૪/૨૦૧૮ ૧૦
૨૮/૦૪/૨૦૧૮ ૦૭/૦૫/૨૦૧૮ ૧૦
૦૯/૦૫/૨૦૧૮ ૧૮/૦૫/૨૦૧૮ ૧૦
૨૧/૦૫/૨૦૧૮ ૩૦/૦૫/૨૦૧૮ ૧૦
૦૧/૦૬/૨૦૧૮ ૧૦/૦૬/૨૦૧૮ ૧૦ બહેનો માટે
૧૩/૦૬/૨૦૧૮ ૨૨/૦૬/૨૦૧૮ ૧૦
દ્વિતીય સત્ર
૦૮/૦૯/૨૦૧૮ ૧૭/૦૯/૨૦૧૮ ૧૦
૨૦/૦૯/૨૦૧૮ ૨૯/૦૯/૨૦૧૮ ૧૦
૧૦ ૦૧/૧૦/૨૦૧૮ ૧૦/૧૦/૨૦૧૮ ૧૦
૧૧ ૨૧/૧૦/૨૦૧૮ ૩૦/૧૦/૨૦૧૮ ૧૦
૧૨ ૧૧/૧૧/૨૦૧૮ ૨૦/૧૧/૨૦૧૮ ૧૦
૧૩ ૨૪/૧૧/૨૦૧૮ ૦૩/૧૨/૨૦૧૮ ૧૦ બહેનો માટે
૧૪ ૦૮/૧૨/૨૦૧૮ ૧૭/૧૨/૨૦૧૮ ૧૦
૧૫ ૨૧/૧૨/૨૦૧૮ ૩૦/૧૨/૨૦૧૮ ૧૦
૧૬ ૦૩/૦૧/૨૦૧૯ ૧૨/૦૧/૨૦૧૯ ૧૦

એડવાન્સ કોર્ષ ઇન રોક કલઇમ્બીંગ (૧૫ થી ૪૫ વર્ષના માટે)

ક્રમ કાર્યક્રમ શરૂ થવાની તારીખ કાર્યક્રમ પુર્ણ થવાની તારીખ કુલ દિવસ રીમાર્કસ
દ્વિતીય સત્ર
૧૦/૦૪/૨૦૧૮ ૨૪/૦૪/૨૦૧૮ ૧૫
૨૭/૦૪/૨૦૧૮ ૧૧/૦૫/૨૦૧૮ ૧૫
૧૫/૦૫/૨૦૧૮ ૨૯/૦૫/૨૦૧૮ ૧૫ સરકારી ખર્ચે
૦૧/૦૬/૨૦૧૮ ૧૫/૦૬/૨૦૧૮ ૧૫
દ્વિતીય સત્ર
૨૫/૦૯/૨૦૧૮ ૦૯/૧૦/૨૦૧૮ ૧૫
૨૧/૧૦/૨૦૧૮ ૦૪/૧૧/૨૦૧૮ ૧૫
૧૧/૧૧/૨૦૧૮ ૨૫/૧૧/૨૦૧૮ ૧૫
૨૮/૧૧/૨૦૧૮ ૧૨/૧૨/૨૦૧૮ ૧૫ સરકારી ખર્ચે
૧૫/૧૨/૨૦૧૮ ૨૯/૧૨/૨૦૧૮ ૧૫

કોચિંગ કોર્ષ ઇન રોક કલઇમ્બીંગ (૧૮ થી ૪૫ વર્ષના માટે)

ક્રમ કાર્યક્રમ શરૂ થવાની તારીખ કાર્યક્રમ પુર્ણ થવાની તારીખ કુલ દિવસ રીમાર્કસ
પ્રથમ સત્ર
૧૨/૦૫/૨૦૧૮ ૧૦/૦૬/૨૦૧૮ ૩૦ સરકારી ખર્ચે
દ્વિતીય સત્ર
૦૧/૧૨/૨૦૧૮ ૩૦/૧૨/૨૦૧૮ ૩૦ સરકારી ખર્ચે

આર્ટિફિશિયલ કોર્ષ ઇન રોક કલઇમ્બીંગ (૧૮ થી ૪૫ વર્ષના માટે)

ક્રમ કાર્યક્રમ શરૂ થવાની તારીખ કાર્યક્રમ પુર્ણ થવાની તારીખ કુલ દિવસ રીમાર્કસ
૦૮/૦૨/૨૦૧૯ ૧૭/૦૨/૨૦૧૯ ૧૦ સરકારી ખર્ચે

ટ્રેકીંગ ઇન હીમાલયન રેંન્જસ (૧૮ થી ૪૫ વર્ષના માટે)

ક્રમ કાર્યક્રમ શરૂ થવાની તારીખ કાર્યક્રમ પુર્ણ થવાની તારીખ કુલ દિવસ રીમાર્કસ
૧૦/૦૯/૨૦૧૮ ૨૪/૦૯/૨૦૧૮ ૧૫ સરકારી ખર્ચે

ટ્રેકીંગ ઇન હીલ્સ ઓફ ગુજરાત (૧૮ થી ૪૫ વર્ષના માટે)

ક્રમ કાર્યક્રમ શરૂ થવાની તારીખ કાર્યક્રમ પુર્ણ થવાની તારીખ કુલ દિવસ રીમાર્કસ
૨૮/૦૧/૨૦૧૯ ૦૬/૦૨/૨૦૧૯ ૧૦ સરકારી ખર્ચે
Back to Top