કાર્યક્રમો

કાર્યક્રમો

કમિશ્નરશ્રી, યુવક સેવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા
મુખ્ય ત્રણ પ્રકારના કાર્યક્રમો યોજવામાં આવે છે જે નીચે મુજબ છે.

Back to Top