આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સ​વ ૨૦૧૯
આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સ​વ ૨૦૧૯
આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સ​વ ૨૦૧૯
આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સ​વ ૨૦૧૯
ઉત્તરાર્ધ ઉત્સવ (મોઢેરા)
ઉત્તરાર્ધ ઉત્સવ (મોઢેરા)
સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનીટી ખાતે સરદાર પટેલ ની પુણ્ય તિથીએ રાષ્ટ્રપતિશ્રીની ઉપસ્થિતી
સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનીટી ખાતે સરદાર પટેલ ની પુણ્ય તિથીએ રાષ્ટ્રપતિશ્રીની ઉપસ્થિતી
મહાત્મા ગાંધીની ૧૫૦મી જન્મ જયંતીની ઉજ​વણી
મહાત્મા ગાંધીની ૧૫૦મી જન્મ જયંતીની ઉજ​વણી
સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનીટી ખાતે સરદાર પટેલ ની પુણ્ય તિથીએ રાષ્ટ્રપતિશ્રીની ઉપસ્થિતી
સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનીટી ખાતે સરદાર પટેલ ની પુણ્ય તિથીએ રાષ્ટ્રપતિશ્રીની ઉપસ્થિતી
1
1
1
1
1
1
શ્રી વિજય રૂપાણી
શ્રી વિજય રૂપાણી

માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી, ગુજરાત સરકાર
Facebook Twitter

માનનીય રાજ્ય કક્ષાના મંત્રીશ્રી
શ્રી ઈશ્વરસિંહ ટી. પટેલ

માનનીય રાજ્ય કક્ષાના મંત્રીશ્રી
રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
Twitter Facebook Website

શ્રી વી. પી. પટેલ, આઈએએસ
શ્રી વી. પી. પટેલ, આઈએએસ

સચિવ
રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

કમિશ્નર
શ્રી સતીશ એ. પટેલ (આઇ.એ.એસ​.)

કમિશ્નર
કમિશ્નરશ્રી, યુવક સેવા અને સાંસ્‍કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ, ગુજરાત સરકાર

Back to Top