વૃક્ષારોપણ કાર્યક્રમ અને સંસ્કૃતિ કુંજ ખાતે આવેલ હવેલીની મુલાકાત, ગાંધીનગર​

વૃક્ષારોપણ કાર્યક્રમ અને સંસ્કૃતિ કુંજ ખાતે આવેલ હવેલીની મુલાકાત, ગાંધીનગર​

વસંતોત્સ​વ ૨૦૧૭
Uttrardh Mahotsav 2017
1
1
1
શ્રી વિજયભાઈ આર. રૂપાણી
શ્રી વિજયભાઈ આર. રૂપાણી

માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી,
ગુજરાત સરકાર

શ્રી રાજેન્દ્ર સૂર્યપ્રસાદ ત્રિવેદી
શ્રી રાજેન્દ્ર સૂર્યપ્રસાદ ત્રિવેદી

માનનીય રાજ્ય કક્ષાના મંત્રીશ્રી,
રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

શ્રી વી. પી. પટેલ, આઈએએસ
શ્રી વી. પી. પટેલ, આઈએએસ

સચિવ
રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

શ્રી એમ​. એ. ગાંધી
શ્રી એમ​. એ. ગાંધી, આઈએએસ

કમિશનર
કમિશ્નરશ્રી, યુવક સેવા અને સાંસ્‍કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ, ગુજરાત સરકાર

Back to Top