ઈ-સીટીઝન

અરજી પત્રકો

  • પરિપત્ર સંખ્યા
  • પરિપત્ર તારીખ
    (dd/mm/yyyy)
  • સૂચક શબ્દ લખો
ક્રમઅરજી પત્રકોડાઉનલોડ
1 વીર સાવરકર ઓલ ઇન્ડિયા સી સ્વિમિંગ કોમ્પિટિશન નું અરજી પત્રક veer-savarkar-swimming-competition-application-form.pdf (1 MB)
2 એકલવ્ય સિનિયર જુનિયર એવોર્ડ માટે ભલામણ કરવા અંગેનું અરજીપત્રક 1_14_1_eklavya-award.pdf (812 KB)
3 સરદાર પટેલ એવોર્ડ/જયદિપસિંહજી સિનિયર જુનિયર એવોર્ડ માટે ભલામણ કરવા અંગેનું અરજીપત્રક 1_15_1_sardar-patel-award.pdf (2 MB)
4 શિષ્ય વૃત્તિ માટે અરજી ફોર્મ 1_16_1_shishya-vrutti-form.pdf (1 MB)
5 રાજ્યના પ્રત્યેક તાલુકામાં ફીટનેશ સેન્ટર​ ઉભા કરવા રૂા. ૮/- કરોડની નવી બાબત વહીવટી મંજૂરી આપવા અંગ 1_17_1_tharav-13-2-15.pdf (1 MB)
6 વૃત્તિકા માટે અરજી ફોર્મ 1_18_1_vrutika-form.pdf (1 MB)
7 આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા જતાં ખેલાડીઓએ આર્થિક સહાય મેળવવા અંગેનું અરજીપત્રક 1_13_1_application.pdf (3 MB)
Back to Top